Eldstorp


Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i januari 2020

Karta
Eldstorp, Eluffstorp, Elofstorp tillhör kärnan av gårdar i och kring Askeryds centrum, knuten till släkten Bonde på Bordsjö, Tord Bonde, genom frälsegården i Eldstorp år 1383. Torpnamnens tillkomst brukar härledas till en klimatmässigt gynnsam period, tidig medeltid 1000-1300-talen.

Eldstorp ödelades inte under senmedeltiden utan finns även dokumenterat under pestepidemierna och den klimatförsämring som ödelade nästan hela södra Askeryd under 100-150 år fram till i början på 1500-talet.


Enligt Käthe Bååths avhandling: Öde sedan stora döden var....

Småländska handlingar 1539:9 utgör Eldstorp tre frälsehemman, men 1542 ett Alvastra klosterhemman, ett Kunglig Majt:s-hemman ochett frälsehemman Tord Bonde.

Klosterhemmanet är belagt 1408 (SD 961) som torp under Askeryd

K.Majt:s gård är belagd 1507 (Rött 252 Dorotea Knutsdotter Banér samt marginalanteckning "Arv och Eget" vol 12

Frälsegården är belagd 1383 1491


Klosterhemmanet benämns klosterhemman ända till 1630, men försvinner sedan i 1640-talets mantalslängder och Eldstorp består därefter från 1646 av ett frälsehemman i norr, och ett kronohemman i söder.Karta år 1640


Kartan till vänster från 1640 visar tre gårdar, 1. kronohemman, 2. kronohemman, 3. Frälsehemman. Ägandeförhållandena växlar under en orolig tid när klosterhemman förstatligas och läggs under kronan som K. Majts (Kunglige Majestäts) hemman.


1644

Krono-Skatte. Oluf Jonsson. Hustru Karin Persdotter. Son Ulf Olfsson. Dotter Ingeborg Olufsdotter

Sockenstämmoprotokoll 1644
Boskap som hörer Kyrkian till:
Gamble Oluf i Elstorp 5 stycken G Får till Lega, eett af the 5 gaf wälachtigh Anders Larson såsom ock wälachtig Jacob Bengtson. 1 G får ähr hos Ammund i Bolsiö, nock gaf Mons i Wännebiörk 1 G fåår, altså ähro 7 stycken Kyrkians fåår. En stuut ähr gifuin efter Knut i Hule och then samma ähr slachtat till Kyrkio bygningh.

Frälse. Per Svensson. Hustru Karin Hansdotter


1645

Krono-Skatte. Oluf Jonsson. Krono-Skatte. Karin Persdotter
Frälse. Per Svensson. Hustru Karin Hansdotter

1646

Krono-Skatte. Oluf Jonson. Hustru Britta Persdotter
Frälse. Per Svensson. Hustru Karin Hansdotter


1662

Militariseringen av socknen är i full gång. Stormaktstidens Sverige laddar upp. På Eldstorp bor nu Corpral Anders med hustru och Klockaren Nils med hustru på samma gård. På gården intill bor Oluf med hustru.


1663

Gudmund med hustru flyttar in där corpral Anders bott. Olof med hustru bor kvar i sitt hus.


1664-1667

Gudmund med hustru, Jon med hustru. Olof med hustru. Nyinflyttade Nils med hustru bor i ett infanterihemman.

Sockenstämmoprotokoll 1667
1667. Nils i Elstorp, för det han öfwerfallit med hugg och bannor Swen i Kiättelstorp, blef sakfält att böta til Kyrkian 1 stoop Wijn. Och the förliktes så, och sattes wijte til Kyrkian, fyra daler.

1667. Jacob i Elstorp blef rotemästare uthi Hemmings ibidim, ställe.


1668

Infanteriet. Elof i Eldstrop med hustru. Gudmund med hustru. Henning med hustru. Jonas med hustru. Olof dör och kvar finns änkan.


Rågångsdokumentation från slutet på 1600-talet.

Nils Albreghtsson kärande angående gränsdragning

Någon gång i slutet på 1600-talet möts berörda ägare till Ramsvik Sillevik och Karstorp för att lösa en ägotvist. Kärande är Nils Albreghtsson i Karstorp. Texten beskriver meningsskiljaktigheter om inägors gränsdragningar i Askeryd. Troligtvis har en karta, rågångskarta, hört till handlingen som klargör tvistefrågorna.

I dokumentet hänvisas till "Lagmans dom" från 27:e augusti 1632. Här nämns 1632 stamfadern till Ulfsnäsätten Christoffer Ribbing i Ulfsnäs, Öggestorp född 1583 död 1655. Här omnämns också Nils Bielke och på Karstorp Nils Albreghtsson som är kärande. Texten med svårtytt "60" syftar på ett c:a sextio år tidigare skrivet rågångsdokument och årtalet 1697 nämns. Vem var Nils Albreghtsson på Karstorp ? Husförhörslängder förs ännu inte som visar både för-efternamn. Mantalslängder för 1690-talet avslöjar att Nils bor på Karstorp, men efternamnet anges inte i mantalslängderna. Nils var "Nils på Karstorp"

Att gränsdispyten inte löstes för Nils framkommer i en ny rågångskarta med dokumentation från 1759. Här omnäms också överenskommelsen från 1632. Bilden under från 1759 års "En del av ägoskillnaden mellan säteriet Sillewik och Karstorp


1684-1699

Inga boende finns noterade i mantalslängderna för Eldstorp. Friherre Mörner av Morlanda är ägare och Eldstorp blir sätesgård1699 - 1700

År 1699 står Eldstorp som sätesgård med en norrgård, en mellangård och en sörgård. Statistikfältet till höger om namnen visar den boendes status: Man - hustru - son - dotter - dräng - piga. Sonen Jon är markerad som dräng och arbetar som dräng och är troligtvis tonåring. Följande personer bor på gårdarna år 1700

Säteri Eldstorp Norrgården: Erik och hustru.

Ibidem(samma) Mellangården dreng Pär.

Ibidem(samma) mellangård dotteren Ingeborg.

Ibidem dotteren Carin.

Säteri ibidem sörgården Jon son Erik.


Karta år 16831700-talet
Tomas von Hagendorn 1747


Von Hagendornska vapenskölden - bilden till vänster - hänger i Askeryds kyrka. Den är inbäddad i ett begravningsbaner till ära för Tomas von Hagendorn som avled 1766 på Eldstorp. Adelstraditionen bjöd samling vid Korskullen och därefter begravningsprocession med den döde anförd med bärare av bergravningsbanéret. Det var så här adeln visade vördnad för sin döde anförvant. Ståtligheten i bilden avslöjar stormaktstidens skönhetsideal och pompösa prakt i officiella sammanhang.

Fyra generationer von Hagendorn, samtliga kavallerister, visar sig i handlingar - mönsterrullor - från 1635 till 1799, från den svenska stormaktstidens höjdpunkt till dess fall. Den förste i ordningen är Elias von Hagendorn 1635-1677. Elias son Alexander Göran von Hagendorn 1660-1745. Alexanders son Tomas von Hagendorn 1686-1766. Tomas son Maurits Alexander von Hagendorn 1739-1799


Elias von Hagendorn 1635-1677. Farfar till Tomas

Elias von Hagendorn, till Hubbestad och Kohult, båda i Svenarums socken, Jönköpings län. Ryttare vid Israel Ridderhielms regemente 1655. Löjtnant vid Erik Drakes regemente. Avsked 1660-05-20 och gick i polsk tjänst såsom löjtnant vid konungens av Polen garde till häst. Ryttmästare. Adlad i Polen 1662-04-09. Avsked ur polsk tjänst 1666-02-25 och fick överstelöjtnants pension. Natural. Svensk adelsman 1668 under nr 777. Sändebud till Polen 1669-02-18. Förestod majorstjänsten vid livregementet till häst 1670–1671. Överstelöjtnant vid Smålands kavalleriregemente 1672. Död 1677-10-07 och begraven i Gårdveda kyrka, där hans vapen uppsattes. Gift 1:o 1659 med Elisabet Pilegram i hennes 2:a gifte.


Alexander von Hagendorn 1660-1735. Far till Tomas

Alexander Göran von Hagendorn till Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län. Kornett vid Smålands kavalleriregemente 1676-09-09. Löjtnant därst. 1684-01-15. Kaptenlöjtnant 1701-02-18. Premiärryttmästare 1702-02-18. Major 1708-05-15. Överstelöjtnant s. å. 4/12. Avsked 1722-07-11. Överstes karaktär 1723-10-03. Död 1732 på Bjädesjö och begraven s. å. 6/2. 'Han blev fången vid Poltava 1709-06-28 och förd till Nisjni-Novgorod, varifrån han hemkom 1722. Gift med sin styvmoders systerdotter Ester Margareta Liwensten, död 1745-11-15 Hubbestad och begraven i Myresjö kyrka, dotter av överstelöjtnanten Tomas Liwingstone, adlad Liwensten, och Maria Silfverhielm.


Tomas von Hagendorn 1686-1766 Eldstorp. Efter avsked 1744, boende på Redeby södergård, 1747 flyttar till Eldstorp

Tomas von Hagendorn, född 1686, son till Alexander Göran Hagendorn, till Bjädesjö i Myresjö socken, Jönköpings län.
Tomas blev ryttare redan som 15-åring vid Smålands kavalleriregemente 1701 och befordras till kvartemästare 1705-05-14. Adjutant 1707-05-14. Sekundkornett 1708-03-16.


Han deltog i det mest förödande fältslaget i vår historia vid Poltava. Han blev tillsammans med övriga soldater i Smålands kavalleriregemente fängslade vid Perevolotjna 1709-07-01 och förda till Moskva Wolodga, Astrakan olch Tobolsk i Sibirien varifrån han återvände till Sverige efter fredsslutet 1722. Han var fånge i Ryssland i 13 år. Efter hemkomsten blir han befordrad till ryttmästare 1722-06-26. Från 1734 återfinns Tomas på kaptenslöjtnantsbostället, Livkompaniet, i Redeby och efter Avsked 1744-01-12 bor von Hagendorn från 1747 på Eldstorp fram till sin död 1766-12-02


Gift 1:o med Anna Christina Bogeman, född 1711-11-11 Göberg, död 1732, dotter av schoutbynachten Johan Jakob Bogeman, och Anna Margareta Holmer.
Gift 2:o 1735-02-21 Bo med Anna Margareta Roupé, född 1719-06-03, död 1754-04-20 Olstorp. Begravd i Askeryds kyrka, dotter av löjtnanten Jakob Mauritz Roupé och hans 1:a fru Eva Silfversparre.


Barn:
Ester, död ung.
Alexander Jan, död 1736.
Ester Margareta, född 1736, död ogift 1819.
Eva Maria, född 1737, död ogift 1812.
Alexander Maurits, född 1739. Ryttmästare. Död 1799.
Beata Charlotta, född 1740.
Anna Christina, född 1742, död 1818. Gift 1771 med handlanden i Skänninge Samuel Björklund, född 1745 på Bjursberg, Askeryds sn (källa: Genline ID 253.32.35200).


Alexander Maurits von Hagendorn 1739-1799 Eldstorp

Alexander Mauritz von Hagendorn son till Tomas Hagendorn, döpt 1739-03-23 i Askeryds socken, Jönköpings län. Volontär vid Smålands kavalleriregemente 1753. Korpral 1754. Kornett 1758-07-12. Stabskornett 1762-12-14. Löjtnant 1768-03-18. Ryttmästare 1773-08-12. Avsked 1777-02-19. Död 1799-09-20 på Stora Hilltorp i Bjälbo socken, Östergötlands län. Gift 1768-11-01 i Askeryd med Sofia Charlotta Carlheim-Gyllensköld, född 1748-09-30 på Askeryd, död 1836-09-25, dotter av majoren Svante Carlheim, adlad Carlheim, sedermera Carlheim-Gyllensköld, och hans 2:a fru Eva Charlotta Rosenström.

Charlotta Margareta, född 1769-07-19, död ogift 1852-03-13 i Eksjö och den sista av namnet.


Anna Christina född 1742, Tomas Von Hagendorn yngsta dotter tar över Eldstorp 1766-1786

Det blir yngsta dottern Anna Stina som efterträder sin pappa på Eldstorp. Änkan efter Tomas Anna Christina bor kvar på Eldstorp. Anna Stina är då 24 år gammal och gifter sig 1771 med handlanden Samuel Björklund från Bjursberg. Anna Stina och Samuel får mellan 1770-1780 sju barn:

Mademoiselle Anna Christina f. 1770
Mademoiselle Caisa Greta f. 1772
Mademoiselle Brita Charlotta f. 1774
Tomas Olof f. 1776
Ulrica Sophia f. 1777
Eva f. 1778
Nils Gustaf f. 1780
Maria Eleonora f. 1785


Sockenprotokoll 1744

Slöts att stapelen och Kyrkian, den nya södra, skall i sommar tjäras, jämte mera som finnes odugeligit. 10 tunnor tjära anslogs. Hindrich i Oroen skulle höra der efter och swara om söndag då priset till Kjänna gifwes. Handelsman Biörkelund åtager sig att skaffa tjära.

Sockenprotokoll 1744. Beslöts enhälligt på stämman att ge bidrag till kyrkan

Torparne:
1. Ett dagswärke gjöra torparna antingen till att slå eller hugga, eller hwad Rättmätigt fordras. 2. Påskören 2 öre Smt af hwar och en som Herrans Nattward begår. Sämjan bewiljades att de som gifwit 4 marker smör gifwa 20, de som gifwit 3 marker smör gifwa 15 öre Smt, de som gifwit 2 marker smör gifwa 10 öre Smt. Att sålunda som slutet är på föregående sida war med godt mod och betänkande beslutat och afhandladt, samt att det till alla delar skall efterlefwas bestyrkte Wij närwarande med wåra namns undersättande en för alla och alla för en så närwarande som frånwarande. Actum ut Supra. Th. von Hagendorn J.J. Tigerschöld N. Åkerman Olof Biörklund Hans Ekegren Hans Nilsson Johan Persson i Lägernäs Måns Carlsson i Hälla Lars Jonsson i Skafarp Pehr Andersson i Holma. Sexmän: Hans Börjesson i Redeby Johan Börjesson i Skyttlingabäck. Med thenna öfwerenskommelse är ock jag undertecknad nögd. Jöns MeurlingFrälsecamreraren Dan Hörberg f. 1743 från Tunarp till Eldstorp 1786-1798

Dan är ogift. Hans morbror Jonas Hörberg f. 1720 med hustru Petronella Stenström (död 1791) bor på Eldstorp fram till 1798Samuel Björklund och Ann Christina von Hagendorn återvänder till Eldstorp 1798-1805

I flytten från kommer också Ulrica Sophia, Eva, Marie Eleonora. Den äldsta dottern Anna Christina återvänder med en dotter Anna Maria Apokonia född 1797Eldstorp 1 1/2 mantal blir två 3/4 mantal

Historien i början på 1800-talet om hur storgården Eldstorp med sina 1 1/2 mantal blir två 3/4 mantal gårdar har en lång historia som inleds av åldrande nämndeman Anders Jacobsson 1803. Bilden till vänster visar uppgörelsen om Eldstorp.


Nämndeman Anders Jacobsson 1805-1810.

Anders Jacobsson f. 1744. Död på Eldstorp 1829
Hustru Elin Amundsdotter f. 1721. Döv och blind. Död 1806
Piga Anna Catharina Alexandra f. 1765
Fosterdotter Magdalena Bergström f. 1795. Fosterflicka till Eldstorp 1805

I början på 1800-talet tillträder en ny ägare i 60-årsåldern nämndeman Anders Jacobsson. Hans betydligt äldre hustru Elin är då i 80-årsåldern och både döv och blind. De har inga barn och har adopterat en flicka Helena Bergström från Asby. Helena åtta år kommer till Eldstorp 1805 och på gården bor också en piga.
När Helena är sexton år 1811 kommer hon att gifta sig med nästa brukare på Eldstorp Hans Jonsson. De får fyra pojkar men redan 1819 dör Helena

Hans Jonsson också han nämndeman är 40 år yngre än Anders Jacobsson. År 1810 övertar Hans Jonsson Eldstorp från den åldrande Anders Jacobsson som brukare och gifter sig 1811 med Helena Bergström, som redan bor på gården. Änkeman Anders Jacobsson kommer att bo kvar på Eldstorp till sin död 1829

År 1830 flyttar hela familjen Hans Jonsson till Kalvsved utom näst äldste sonen från 1:a äktenskapet, Anders född 1814 som nu blir brukare på Eldstorp. Yngste sonen Carl Johan Hansson övertar Högelid.


Nämndeman Hans Jonsson 1810-1827 från Kalvsved

Hans Jonsson f. 1786. Till Eldstorp 1806. Hela familjen flyttar 1830 till Kalvsved
1:a gifte: Hustru Magdalena Bergström f. 1795. Vigd med Hans 1811. Död 1819
Nämndemans son Jonas Adolf f. 1812
Son Anders Jacob f. 1814
Son Johannes Gustaf f. 1815
Son Alexander f. 1817
Son Carl Johan f. 1818.

2:a gifte 1820: Catharina Johannesdotter f. 1799 i Askeryd
Son Hans Magnus f. 1823
Son Clas Hilarien Fredrik f. 1825

När fyrabarnsmamman Helena Bergström dör 1819 bor Hans med fyra pojkar i åldrarna ett till sju. Snart 1820 gifter Hans om sig med Catharina Johannesdotter från Askeryd och han blir far till ytterligare två pojkar Hans Magnus och Clas Hilarien Fredrik. Dessa två pojkar är inte delaktiga i arvet efter Anders Jacobsson och Helena Bergström


Arrendator 1827-1830.

Arrendator Anders Jacob Jonsson f. 1783 i Torpa
Hustru Maria Lena Andersdotter f. 1790 i Marbäck
Son Anders Johan f. 1818 i Marbäck
Son Carl Fredrik f. 1819 i Marbäck
Son Sven f. 1824 i Marbäck

Under tre år brukar arrendator Anders Jacob Jonsson 1 1/2 mantal Eldstorp, troligtvis i väntan på att Hans Jonssons pojkar ska kunna ta över Eldstorp . De kommer att ärva Eldstorp efter Anders Jacobsson. Hans Jonssons två yngsta pojkari näktenskapet med Catharina Johannesdotter kommer inte att ärva.


Arrendator brukare 1830-1834

Nils Renqvist f. 1796
Hustru Anna Stina Zackrisdotter f. 1800
Dotter Anna Sophia f. 1826
Dotter Helena Christina f. 1829
Son Carl August Wilhelm


Auktionsprokoll 1852 efter Jonas Adolph Hansson Eldstorps Norrgård


Auktionen efter Jonas inbringade 390 riksdaler, varav brännvinspanna och sättkar gick för 126 + 8 =134 rd och det var Zakris i Redeby som bjöd högst.
Eldstorp 1:2 Norrgården


Hemmansägare 1832-1852. Änkan 1852-1888

Hemmansägare nämndeman Jonas Adolph Hansson f. 1812 i Askeryd. Död 1852
Hustru Änka ägare Maria Christina Svensdotter f. 1813 i Askeryd. Änkan Maria Christina 3/4 hemmansägare 1852-1888. Från 1861 1/4 brukare. Från 1871 3/8 av sterbhuset Död 1888
Dotter Johanna Mathilda Olivia f. 1835
Dotter Clara Sofia Charlotta f. 1836
Dotter Carolina Augusta Josphina f. 1839
Son Hans August Johan f. 1842. Hemmanägare 3/8


Arrendator 1/2 brukare 1861

Carl Johan Lindström f. 1824
Hustru Johanna Mathilda Jonsdotter f. 1835
Son Johan August f. 1859
Dotter Sophia Enia Olivia f. 1861
Son Johan Alfred f. 1863


Ägare Nils Johansson i Hästemålen f. 1808. Ägare 1858. Nils äger också Karstorps södergård


Hemmansägare 3/8. Från 1888 3/4

Hemmansägare Hans Johan August Jonsson f. 1842. Gift 1872
Hustru Elisa Sofia Karlsdotter f. 1847
Son Ernst August Theodor f. 1873 i Askeryd. Utvandrar till Nordamerika 1896.
Dotter Selma Amalia Elisabeth f. 1875 i Askeryd
Son Carl Albert Ephraim f. 1878 i Askeryd
Dotter Jenny Maria Olivia f. 1880 i Askeryd
Dotter Ellen Sofia Axsivi f. 1887 i Askeryd


Arrendator Hemmansägare 1920. Hemmansägare änkan 1928-1947

Hemmansägare Karl Albert Efraim Hansson f. 1878. Son till Hans Johan August Jonsson. Död 1928
Hustru, änka och hemmansägare till 1947 Olga Näemi Hansson född Jonsson f. 1888. Flyttar till Eksjö 1949


Arrendator Hemmansägare 1920 och 1947.

Hemmansägare 1947 tidigare arrendator från 1926 Harry Rikard Natanael Fransson f. 1899. Flyttar till Näsby 1937, åter 1947 som hemmansägare
Hustru Märta Jenny Maria f. 1906. Gifte 1938.
Dotter Märta Gunilla Harrysson f. 1941


Arrendator 1937

Arrendator 1937 Helmer Artur Ernfrid Svensson f. 1899. Flyttar till Flisby 1942
Hustru Ingrid Hilda Sofia f. Andersson f. 1899. Inflyttad 1937. Flyttar till Flisby 1942
Son Lars Hilding f. 1923
Son Lennart Artur f. 1927
Dotter Sylvia Ingrid f. 1929
Son Oskar Fredrik f. 1934


Arrendator 1942-1947 Arrendator 1942 Tor Einar Drott f. 1898. Flyttar 1947
Hustru Eva Linnéa född Persson f. 1901. Inflyttad 1942. Flyttar 1947
Son Gösta Våge Kennet f. 1939.Eldstorp 1:3 Sörgården


Hemmansägare 1834-1846 och 1852-1858
Eger nämndeman kyrkovärd Anders Jacob Hansson 3/4 mantal Eldstorp 1834-1846 och 1852-1858

Anders Jacob Hansson f. 1814. Flyttar till Karstorps sörgård 1858
Hustru Anna Carin Svensdotter f. 1818. Flyttar till Karstorps sörgård
Son Johannes Gustaf Wilhelm f. 1836
Dotter Christina Charlotta f. 1838
Dotter Carolina Albertina f. 1841
Dotter Clara Sophia Mathilda f. 1845

Hela familjen flyttar till Bjursberg 1846 och återvänder till Norrgården efter broderns död 1852.


Sockenskomakare och brukare 1848 - 1853

Sockenskomakare 1848 Johannes Peter Carlsson f. 1816. Från Bergshemmet. Utvandrar til Nordamerika 1853
Hustru Kristina Sophia Andersdotter f. 1828 i Flisby. Dotter Emilia f. 1851. Död 1852
Son Johan August Fabian f. 1853. Utvandrar till Nordamerika 1853


Ägare Nils Johansson i Hästemålen f. 1808. Ägare 1858-1873.

Arrendator 1858 -1862
Arrendator 1858 Johannes Johansson f. 1806 i Askeryd. Död 1862
Hustru Anna Andersdotter f. 1820 i Frinnaryd
Son Carl Johan f. 1844 i Askeryd. Död 1862
Dotter Johanna Christina f. 1856 i Askeryd
Son Alexander Alfred f. 1860 i Askeryd


Arrendator 1862 -1864
Arrendator 1862 Carl Johan Jonsson. Flyttar 1864
Hustru Augusta Charlotta Gustafsdotter f. 1837 i Flisby
Dotter Ida Charlotta f. 1859 i Bredestad
Son Anders Johan f. 1861 i Bredestad
Son Carl Wilhelm f. 1863 i Askeryd


Arrendator brukare 1865
Johan Peter Petersson f. 1830
Hustru Stina Johansdsotter f. 1834
Son Carl August f. 1859
Son Johan Fredrik f. 1861


Dotter Anna Lovisa f. 1866 i Askeryd
Dotter Hulda Christina Barbara f. 1869 i Askeryd
Son Frans Oscar f. 1873 i Askeryd


Hemmansägare 1866-1873
Nils Jakob Johansson f. 1808


Hemmansägare 1874 -1907
Hemmansägare 1874 Johan August Jonasson f. 1834. Gifte 1867. Död 1907
Hustru änka Karolina Augusta Josefina Jonsdotter f. 1839. Gifte 1867. Död 1919
Son Johan August Emil f. 1868 i Askeryd. Utvandrar till Nordamerika 1893.
Dotter Augusta Josefina Eugenia f. 1870 i Askeryd. Hushållerska
Dotter Hulda Sofia Elisabeth f. 1872 i Westra Ryd
Son Carl Ernst Nestor f. 1876 i Askeryd
Dotter Alma Amanda Olivia f. 1879 i Askeryd.


Arrendator 1907 - Hemmansägare 1912-1914
Hemmansägare 1912, arrendator 1907 Johan August Emil Johansson f. 1868. Flyttar 1914
Hustru Ellen Kerstin Fransson f. 1880. Flyttar 1914
Son Johan August Artur f. 1913


Arrendator 1914 -1918
Arrendator 1912 Oscar Alfred Immanuel Svensson f. 1868. Död 1918
Hustru Ellen Terzia Fransson f. 1880 i Solberga. Flyttar 1920
Son Johan Gustaf Artur f. 1913 i Askeryd


Arrendator 1914 -1918
Arrendator 1914 Oskar Alfred Fransson Gustafsson f. 1890. Gifte 1917. Död 1918
Hustru änka Ellen Sofia Karlsson f. 1887. Gifte 1917. Flyttar 1920
Son Harry Sigvard Emanuel f. 1918. Flyttar 1920


Arrendator 1921 -1923
Arrendator 1921 Valter Martin Gustafsson f. 1896. Flyttar 1923
Hustru Tilda Augusta Nilsson f. 1894. Flyttar 1923
Dotter Sylvia Maj Margareta f. 1918
Dotter Inga Brita Valborg f. 1920
Son Arne Herbert f. 1922


Arrendator 1923-1937 - Hemmansägare 1942-1947
Hemmansägare 1942 arrendator 1923, Per Emil Petersson f. 1875. Flyttar 1948
Hustru Anna Ulrika f. Nilsson född 1886.
Son Karl Martin f. 1909
Son Evert Henrik f. 1912
Dotter Ally Ulrika f. 1914
Dotter Anna Brita f. 1916


Arrendator 1937
Arrendator 1937 Karl Martin f. 1909. Son Per Emil Anna Ulrika. Hustru Maria Matilda Paulina född Johansson f. 1909. Inflyttad 1937. Gifte 1937.
Dotter Siv Marianne f. 1937
Son Bernt Martin f. 1938


Karta 1883Torp backstugor till Eldstorp

Sjöstugan

Påland. Ödetorp Nr 103

Grönskog. Ödetorp Nr 104

Hörberget. Ödetorp Nr 105

Stubberyd. Ödetorp Nr 106

Brink. Ödetorp Nr 107

Nöbbekullen. Ödetorp Nr 108

Fridhem. Ödetorp okänd plats