Sjöhester

Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad september 2016

Karta över Sjöhester


Bakgrundsbild från förra sekelskiftet. Dubbelklicka för detaljer


Historien om Sjöhester


"Ett ödetorp upptaget på kyrkojord"

Rubriken finns att läsa om Sjöhester i Riksarkivets Småländska handlingar 1539, ett konstaterande som snarare väcker frågor än klargör gårdens ursprung. Ödetorp indikerar att en tidigare kolonisation ägt rum, men om den berättar inte källorna. Ödetorpet hette ursprungligen Siogaryd, Sjöryd, men skattlades 1551 under namnet Sioahester, Sjöhester.

Den senmedeltida agrara recessionen - den mörka medeltiden - innebar att gårdar ödeläggs i Sverige mellan 1350-1470. Orsaker: digerdöden, klimatförsämring och framför allt i Småland politisk instabilitet. Gårdar som i början på 1500-talet enligt Gustav Vasas nitiska bokföring är belagda eller återupptagna från öde har därför sitt ursprung från tiden innan 1350 - den ljusa medeltiden - när Askeryd blomstrade. Sjöhesters ursprung finns att söka från den tid när Husasjön nådde ända fram till kyrkohemmanet och en kyrka byggs på en udde i andra ändan av sjön.

Lika lite som vi har årtal för när de första spadtagen togs på Sjöhester, har vi årtal för när Askeryds kyrka började byggas och när den stod klar. Vad vi däremot vet är att en kyrkby växer fram under tidig medeltid och att gårdar koloniseras runt Husasjön och Bordsjön.
Det är mycket vi inte vet om vår historia från tidig medeltid (1050-1300) eftersom det skriftliga källmaterial är sparsamt.

För Askeryd finns bara ett ända skriftligt belägg från denna tid från år 1282. Det är sexton år efter vår riksbildare Birger Jarls död och trettio år efter det att Stockholm omnämns för första gången i skriftligt källmaterial.


Sjöhester står noterat som kyrkojord i början på 1500-talet och kan därför ha koloniserats när kyrkan blev en institution och en socken bildas under tidig medeltid. Sjöhesters granngårdar Vära är belagt tidigt på 1400-talet och Konungsäng i slutet av 1300-talet och möjligt är att Sjöhester koloniserades samtidigt med granngårdarna. I Askeryd finns ytterligare kyrkojordar i Redeby, Ägersryd, Askeryd och Bordsjö.

Under 1600-talet när bondesamhället militariseras med början under trettioåriga kriget övergår gården i statlig ägo. Sjöhester blir ett kronohemman där befäl såsom korpraler och kvartersmästare bor från 1620-talet. Gården blir indelt som infanteri från 1620 och från 1689 som kavalleri. Fram på 1700-talet blir Askeryds säteri ägare till gården och 1801 köper Bordsjö Fideikommiss säteriet dit Sjöhester hör.


Grannskapet

Sjöhesters närmaste granngårdar visas på kartan. Årtal finns angivet för gårdarnas första skriftliga belägg och eventuellt sista belägg eller ödeläggelse. De äldsta gårdarna i Askeryd saknar skriftligt källmaterial eftersom de anläggs innan skrivkunninga präster finns i Askeryd. Det första bevarade skrifliga källmaterialet för Askeryd daterar sig till år 1282. Det var prästerskapet som stod för bildningen och det var genom kyrkans organisation, i de nybildade socknarna som prästerna började dokumentera i tiondelängderna, skatten som bönderna fick börja betala när byn kristnats.

Ju längre tillbaka i tiden man kommer i efterforskningarna desto fler frågor aktualiseras. Vi lever våra liv som i en skärva, ytterst i den historiska tiden, och det är märkligt att det är så svårt att förstå hur livet var för bara hundra år sedan.

Här på Sjöhester har jag hållit på med mina projekt sedan 80-talet och så var det någon här för kanske 800-900 år sedan som också gjorde det. På samma plats som jag. Vad tänkte han egentligen och hade också han problem med att frosten tog nyodlingarna i början på juni ? Sjöhester ligger låglänt i en köldhåla och dessutom på småländska höglandet som innebär speciella odlingsvillkor. Han hade väl precis som jag sina glädjeämnen och bekymmer, och jag skulle vilja veta mer om honom, komma lite närmare.

Han har i alla fall lämnat spår efter sig när han röjde mark, odlingsrösen och stengärdsgårdar, inte särskilt prydligt staplade för det gjorde man inte när Sjöhester koloniserades. Det blev ju ett mode lite senare i historien.
Småländska höglandet


Ostört och centralt beläget i inlandet i södra Sverige finns Småländska höglandet. Området är tillräckligt långt bort för att inte påverkas av storstadslivet.

En bit orörd kuperad natur på en högplatå c:a 300 meter över havet med särskilda livsbetingelser som skapat en unik miljö. Klimatmässigt zon 4-5, vilket innebär bistra vintrar och varma somrar och därmed speciella odlingsföhållande.

Höglandet är Sveriges sjörikaste område. I dalarna och kring sjöarna har åkermark brutits under stora möda i århundraden. Stengärdsgårdar och rösen är monument över hårt arbete, ett bevarat kulturarv och är för blotta ögat en bit levande historia. De som har levt här har förstått värdet av sitt arv och har förvaltat sina historiska skatter väl. Det är en av orsakerna till att jag vill skriva ner historien om Sjöhester.

En annan orsak är att tidigare generationers liv ständigt gör sig påmint och väcker frågor som kräver svar. Jag har upptäckt att vi är många som har grävt, underhållit och fejat genom åren. Jag är den senaste i länken, men vilka var mina företrädare ?

När man ger sig ut i skogen upptäcker man snart att Askeryd en gång i tiden haft en betydligt större folkmängd än idag. Här finns ett otal odlingsrösen, husgrunder och stengärdsgådar som manar till eftertanke. Platserna är markerade med skyltar av Askeryds hembygdsförening. Detta är ett utmärkt sätt att väcka ett intresse. En övergiven kolonisation har ett namn. Här har människor verkat och skyltmarkeringarna talar om att de inte är glömda.

I Riksarkivets husförhörslängder, mantalslängder, vigsel-födelse-dop-död-längder och småländska handlingar har jag funnit namnen på mina företrädare ner till 1539. Det känns angeläget att presentera deras namn och med tiden genom ytterligare efterforskningar återge bilder av deras liv.

På Skuru Hatt utanför Eksjö finns en graverad sten efter bygdens son Albert Engström. Han beskriver kärleken till sin hembygd med en inskription på stenen på följande sätt:

"Folket som bor i dessa gårdar torde vara av renaste guld ............dessa sega magra arbetare som brottas med sin fattiga jord och segra segra. Är det icke ett folk att hålla av."Torp backstugor till Sjöhester

Nybygget 1694

Ödetorp Nr 59 Prutan 1690-1910


Tidig medeltid 1050-1300

Sjöhester koloniseras under medeltiden men under ett annat namn : Sjöryd.
I Riksarkivets "Småländska handlingar" från 1539 finns Sjöhester omnämnt som: Ödetorp upptaget från öde.... Siogaryd. När gården ödelades är okänt, skrifligt källmaterial saknas.
För att inte sammanblandningar ska ske bör nämnas att det i Askeryds historia figurerar tre Sjöryd från olika tidsepoker
1) Kyrkohemmanet Sjöryd med rötter i tidig medeltid, som byter namn till Sjöhester 1551.
2) Torpstället Sjöryd under kyrkohemmanet Ägersryd, som noteras vid en transaktion 1598.
3) Backstugan Sjöryd tillhörande Assjö prästgård, som noteras under 1800-talet.

Enligt etymologi, läran om ords betydelse, pekar efterledet -ryd (röja mark) på att Sjöhesters ursprung finns att söka i tidig medeltid. Runt Husasjöns stränder anläggs under tidig medeltid flera gårdar bland andra granngårdarna Vära, Konungsäng och Lutarp (Lutatorp).
Gårdens namn med sjö- i förledet förbryllar eftersom dagens Sjöhester saknar en sjö i sin närmaste omgiving. Förledet sjö- syftar på den numera försvunna sjön, Husasjön, som på medeltiden sträckte sig från kyrkbyn i norr 3.5 km sydost till Sjöhetser i sin sydligaste sträckning.


Senmedeltid 1300-1520

Eftersom skriftligt belägg och därmed årtal för Sjöhesters ödeläggelse saknas så går det inte att fastställa direkt orsak och tidpunkt. Belägg från 1539 berättar bara att gården återupptas från öde.

Tre perioder är tänkbara för gårdens ödeläggelse, 1350-1370-talet, 1420-talet eller 1460-talet. Troligt är att gården ödeläggs under den första perioden 1350-1370, eftersom gården inte finns upptagen som belagd i 1383 års källmaterial i Linköpings Sifts och landsbibliotek. Det skulle dröja 150 år innan Anbjörn återupptar gården från öde i slutet av 1530-talet

Granngården Konungsäng finns däremot belagd 1383 men ödeläggs senare. Vära finns belagd under hela medeltiden.

Ödelagda gårdar under medeltiden anges i skriftligt källmaterial endast som utjordar eller patajordar och saknar oftast namn.

Troligt är att Sjöhesters mark vid ödeläggelsen blev patajord och användes av bonden på Vära. Pata betyder sank, gräsbevuxen mark vid sjö eller vattendrag. Sjöhesters läge i låglänt terräng vid södra ändan av Husasjön kan ha inneburit tilltagande problem klimatmässsigt med fuktigare klimat i kombination med landhöjningen.

Landhöjningens effekt för Sjöhesters del innebar att Husasjön under århundraden tippade från norr till söder varvid sjöns södra marker blev sanka. Endast små årliga förändringar under sekler kan ha omöjliggjort jordbruk och att det återstod endast att använda marken som bete eller slåttermark.


1500-talet. Anbjörn på Sjöhester
Det äldsta skriftliga belägget för Sjöhester är från 1539, Sml handlingar 9 1539 sida 14. Germund Svenssons (Somme) förläning i Norra Vedbos härad"Ett ödetorp upptaget i samma socken (Askeryd) på kyrkojord benämnt Siogaryd vart frälse i ny år"

Skattlagt som kyrkonybygge 1551 men inte under namnet Siogaryd. Anbjörn som kultiverat ödetorpets utjordar i drygt tio år och byggt sig en liten stuga, döpte om gården med ett modernt hesternamn, Sjöhester. Det var vanligt att man som nybyggare fick åtminstone tio år på sig att etablera en gård utan att behöva betala skatt. Gården står sedan mestadels som kyrkonybygge ända fram till 1620.

Ytterligare fyra gårdar i Askeryd ägdes av kyrkan: Rotekulla, en av gårdarna i Redeby, Bordsjö och Ägersryd. Dessa står noterade som kyrkohemman medan Sjöhester står noterat som kyrkonybygge.


Kyrkonybygge......Anbjörn i Siöhester......
Sml handlingar 15 1551 sida 80. Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad.


Anbjörn eller som han kallades på den tiden "Anbjörn i Sjöhester" är den förste namngivne åbon på Sjöhester. I tiondelängderna från 1500-talet ses endast mannens förnamn och gårdens namn. Efternamnet börjar noteras sporadiskt först på 1640-talet. Mannens hustru och eventuella barn ses i register först från 1670-talet i och med att kyrkoregister över vigda, födda, dopvittne och döda börjar föras.

Anbjörn förekommer sedan i tiondelängderna ett tjugotal gånger fram till 1572. Medellivslängden för den som överlevde barndomen på 1500-talet var c:a femtio år och Anbjörn torde därför vara född omkring 1520, tiden för Gustav Vasas makttillträde.


Anbjörn föds samtidigt som nationalstaten Sverige föds
Han föddes under en omvälvande och kaotisk tid i Smålands historia vid tiden för Kalmarunionens upplösning. Anbjörns födelse ligger i tiden för Stockholms blodbad, när nationalstaten Sverige föds - Gustav Vasa blir kung - och ett fogdevälde växer upp för att nära och stärka den nybildade svenska kronan. Ett fogdevälde som det senare visar sig kränker småländska intressen.

Smålänningar hade goda erfarenheter i sina relationer med grannarna söder och västerut. En historisk tradition med handelsutbyte och grannsämja. Vid den här tiden utmanade det blivande svenska konungariket det danska om herraväldet i Norden och i de svensk-dansk uppgörelserna förklarade sig i vanlig ordning smålänningarna neutrala. Man värnade om sin historiska integritet. I gränsområdena slöts "bondefred", en icke angreppspakt, bakom ryggen på makthavarna i Stockholm och Köpenhamn


Anbjörn bygger upp Sjöhester
Anbjörn måste ha varit en driftig man som växte upp under en tid av återhämtning efter pestens ödeläggelse tidigare under senmedeltiden. Omtalat är att hela området i socknen söder om Sjöhester ödelagts mellan 1350 till 1420-talet.

Han är i tjugoårsåldern år 1539 när han låter bygga upp Sjöhester på ödetorpet Siogaryds husgrunder. Han tvingas att förhålla sig till Gustav Vasas fogdevälde som med våld tvingar in skatt till kronan.

Hur en ung och driftig nybyggare upplever intrånget förtäljer inte tiondelängderna. Anbjörn hamnar historiskt i händelsernas centrum när smålänningar under ledning av Nils Dacke gör väpnat uppror mot Gustav Vasas diktatur. Ett inbördeskrig som skördade många liv och som kom att påverka smålänningar i generationer. Vi vet ändå att Anbjörn överlevde, men livet blir inte lätt för honom.


Anbjörn kultiverar ödetorpet Siogaryds utjordar
Anbjörn var ung när han 1539 sökte sig mark. Han fann eller kände redan till husgrunderna och utjordarna, patajordarna efter ödetorpet Sjöryd (Siogaryd). Eftersom granngården Vära finns belagd på Anbjörns tid är det möjligt att Sjöhesters mark användes som utjord. Utjordar eller patajordar kallades gårdar som ödelagts på den "Stora dödens tid" under 1300-1400-talen.

Läget var säkert gynnsamt eftersom det funnits en bosättning där tidigare med möjligheter till fiske i den närbelägna Husasjön, som på den tiden hade en betydligt större utsräckning än vad den har idag som utdikad sjö. Han hade förmodligen problem med sina odlingar eftersom markerna runt Sjöhester är extremt frostkänsliga. När Sjöhester upptogs från öde så hade granngårdarna redan funnits länge. Redeby vid sydvästra delen av Husasjön var en vikingaby med flera bosättningar. Ett par gravrösen mellan Sjöhester och Redeby vittnar om att området varit bebott åtminstone sedan vikingatid.

Kanhända fick Anbjörn hjälp av sina grannar på andra sidan bäcken i frälsegården Konungsäng. Gården är belagd 1383 och 1491 och själva namnet antyder att den haft knytning till kungsgården i kyrkbyn eller rent av varit själva kungsgården. Eftersom Konungsäng tillhörde kungens fogde, så gällde det att hålla sig väl med sin granne och måna om goda grannrelationer. Det var ju fogden som drev in skatt. Granngården i väster hette Vära, också detta en frälsegård belagt 1404 och 1500. Två vålbeställda frälsegårdar, vars ägare under slutet på 1200-talet förstod att dra fördel av att vara lojala mot kungen, finnas till hands och på så vis bli priviligierade. Man slapp betala skatt.

Annat var det med Sjöhester, ett fattigt kyrkohemman, som över 100 år mestadels står som "kyrkonybygge" men annat skulle det bli på 1620-talet när gården byggs upp och utvecklas. Ett ägarbyte sker när kronan(staten) övertar gården. Sjöhester blir ett indelt kronohemman för befäl inom kavalleriet eller infanteriet, och gården byggs på 1680-talet ut för att kunna husera två hushåll.


I slutet av hans liv är det åter dags för svensk-danska uppgörelser. Året är 1567 - under Nordiska sjuårskriget - som han får vara med om att den danska hären slår läger vid Bredesta någon mil från Sjöhester och följande dag bränner ner Eksjö.


Register över husfattiga 1572 i Askeryds socken.....Åbiörn i Siöhester


År 1572 är Anbjörn "husfattig" enl. Sml. handlingar 23 1572 sida 51. Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad."Register över husfattigt folk.". År 1571 framkommer i "Älvsborgs lösen" att Rodrik på Sjöhester betalar skatt för gården. Om Rodrik var Anbjörns son framgår inte. Deras namn går om lott under ett par års tid vilket innebär att de bodde på Sjöhester samtidigt.


1600-talet

Sjöhester får militär status och blir ett kronohemman
Gården får 1608 ett mantal angivet, ett mått på gårdens skattekraft. Sjöhester blir 1/4 mantal, som betyder att gården är medelstor.

Samtidigt byter Sjöhester ägare och övergår från att ha varit kyrkohemman till att bli statens kronohemman. 1619 noteras gården som indelt under Patrick Ruthwens kompani. Gården noteras i tiondelängder och mantalslängder som "nybygge" ända fram till 1630 och därmed haft den beteckningen i nästan 100 år sedan 1539.

Från år 1643 finns tillgängliga mantalslängder bevarade på Riksarkivet som ibland mer detaljerat namnger vilka som bor på gården. Sporadiskt framöver anges både man och hustru och eventuella barn med både förnamn och efternamn. Tidigare angavs endast för varje gård, mannens förnamn och gårdens namn.

Sjöhester noteras som "boställe" för befäl och underbefäl i infanteriet mellan 1619-1688. Från år 1689 står Sjöhester angivet som ett fördelshemman, augmentshemman i kavalleriet till rusthållet i Lutarp.


Boende på Sjöhester

1600-1620
Peder(Per) och Måns och Lars.
Tre mansnamn figurerar sporadiskt mellan 1600-1620. Först Peder, Per 1600-1610. Måns 1606-1619 och sist Lars Svensson 1619. I tiondeslängderna förekommer oftast endast förnamnen på männen och namnet på deras gård. Deras sociala situation anges inte.

1620-1622
Per Jonsson tjänstgjorde i Patrick Ruthvens kompani.
Per var Kvartersmästare när Patrick Ruthvens kompani framgångsrikt intog Lettlands huvudstad 1621. Hans roll som Kvartermästare innebar att han var befälsperson, chef för underhållstjänsten på kompaniet.
Mellan 1600-1629 var Sverige invecklat i krig med Polen, kallat "Andra polska kriget", en kamp om den svenska kronan mellan avsatte svenske katolske kungen Sigismund, även kung i Polen, och den svenske kungen Karl IX, där senare Gustav II Adolf blev invecklad. Sverige gick ur kriget som segraren.

Patrick Ruthven var skotsk militär i svensk militärtjänst mellan 1609-1637. Han befordrades 1617 till överstelöjtnant och placerades vid Herman Wrangels småländska regemente. Under 1620-talet var Ruthven regementschef för flera olika småländska regementen och 1629 för ett värvat skotskt regemente. Han befordrades 1632 till generalmajor och 1635 till generallöjtnant. Ruthven var en skicklig krigare och utmärkte sig flera gånger i Gustav II Adolfs krig, framför allt i slagen vid Mewe 1626, där han kraftigt bidrog till konungens seger, och den betydelsefulla segern under eget befäl över sachsarna vid Dömitz 1635 vilken tryggade övergången vid Elbe för Johan Banérs armé.

1625-1627
Eric Bengtsson tjänstgjorde i Göran Soops kompani, Norra Vedbos härad.
1634
Jöns

Några familjer som bodde på Sjöhester enligt mantalslängder:

Sjöhesterkarta 1640-1642


Kartan visar hur områdets kulturgeografi inte nämnvärt har förändrats under tre - fyra sekler. I övre vänstra delen på kartan börjar stengärdsgården som finns kvar idag. Råg och korn odlades och Sjöhester hade en humlegård, där nuvarande lada finns.

Notarium Explicatio:
1 Siöheester. Cronehemman 1/4.
A I Norregierdet såås 1 3/4 tunna
B Mellangierdet sås 1 1/2 tunna
C Södregierdet sås 1 3/4 tunna
D Engh till 12 lass höö.
Humblegård till 200 stenger. Nödtorfftig skog och uthmarck.


1635-1646
Lars Jonsson och Ingrid Pålsdotter
Kartan visar hur det såg ut när den första kända namngivna familjen bodde på Sjöhester. Enligt mantalslängder från 1643-1646 bor Lars Jonsson gift med Ingrid Pålsdotter (Påvelsdotter) på Sjöhester. De har en dotter som heter Karin Larsdotter. Året 1643 är alltså året när Ingrid blir den första kvinnan att omnämnas på Sjöhester. Tidigare tiondelängder och mantalslängder anger nästan alltid endast mannens förnamn och namnet på gården.

1647-1661
Korpral Sven Andersson
Sven var gift med Karin Svensdotter. Hon blir änka 1655 och bor själv kvar på Sjöhester fram till 1661.

1662-1664
Korpral Anders och hustru.

1665-1668
Jon är noterad som dräng första gången 1665. Därefter Jon och hustru.

1667-1675
Förare Knut flyttar in. Knut får tre söner 1671-1673-1674. En av hans söner dör 1675.

1670-1673
Lars och hustru. De får en son Olof 1672

1684-1710. Korpral Nils Nilsson och Elin Nilsdotter. Nils gifter sig 1691 med Elin Nilsotter. Nils avlider 1704 och Elin bor kvar på Sjöhester med sin syster Anna till 1710.

1689-1710. Amund Jonsson och Anna Nilsdotter. Sjöhester blir kavalleriboställe och fördelshemman till Lutarp. Se länken om deras liv


Kärleken till livet...kampen för tillvaron

Att gräva i arkiv och få ihop ett sammanhang
Det är ifrån slutet av 1600-talet som det blir möjligt att göra sig en bild av livet på Sjöhester. Register tillkommer när prästerna i Askeryd från år 1671 börjar föra årliga kyrkböcker över gifta, födda, dopvittnen och döda.

Tidigare fanns endast mantalslängder (register över skattskyldiga personer i ett hushåll) och jordeböcker (register över gårdens storlek och beskaffenhet). Vid en sammanställning av registren så framträder nu familjekonstellationer även om registren inte är kompletta och ibland motsägesfulla när uppgifter inte stämmer överens.

Första familjebildningen på Sjöhester är historien om Amund och Anna som kom till Sjöhester 1689 och det var - som det har visat sig i efterforskningarna - just Amund och Anna som lade grunden till det Sjöhester som det nu ser ut idag.

Att geografiskt och i historien om Sjöhester befinna sig i deras närhet föder och när tankar kring frågor som inte bara rör mitt eget ursprung utan allas vårt gemensamma arv, tankar som berör och ger livet en ny spännande dimension.
Jag är ju en av dem, på samma plats, bara en annan tid, en känsla som manar till eftertanke och som efter utforskande ger perspektiv.
Vilka var de då....Amund och Anna ?


Historien om Amund och Anna
Det är ett nygift par Amund 24 år (34 år) och Anna 17 som 1689 kommer till Sjöhester. Ett strävsamt och aktat par som för den tiden får ett ovanligt långt liv tillsammans. Amund kommer att bli 76 år (86 år) när han 1741 dör i Bubbarp på andra sidan Västra Lägern. Anna blir 73 år gammal.

Beundransvärt är att de klarar att föda upp sex barn, som flertalet når vuxen ålder, under påfrestande omständigheter i vår historia när missväxt och krig avlöser varandra.

De lever under en tid när konungariket Sverige har sin största utbredning någonsin och som nu utmanas av hämndlystna grannar för förlorade landområden tidigare under 1600-talet. Danmark förlorade 1658 sina östliga provinser Halland, Skåne och Blekinge till Sverige och Småland som gränsland upphör.


Boende på Sjöhester från 1689 till 1711
Amund Jonsson (1665-1741) Gift med:
Anna Nilsdotter (1672-1743)
Amund och Annas barn:
Elin Amundsdotter(1691 - 1741)
Samuel Amundsson (26/3 1695 - ?).
Anders Amundsson (16/5 1697 - ?)
Hans Amundsson (14/10 1700 - ?)
Sara Amundsdotter (12/4 1703 - ?)
Brita Amundsdotter (24/3 1707 - ?)

Korpral Nils Jonsson (?- 1704) 1:a gifte med:
Okänd kvinna. De hade en son:
Samuel (? - 1700)
Nils i 2:a gifte med Elin Nilsdotter (1673 - ?) Syster till Anna.
Hustru Brita (? - 1711)


Nils, Amund och Anna innan 1689.

Korpral Nils
Året är 1689 och i mantalslängderna - dåtidens skattelängder - förändras nu Sjöhesters status från "infanteriboställe" till "kavalleriboställe". Amund och Anna flyttar in.

På gården bor sedan några år Amunds äldre bror, korpral Nils Jonsson och hans hustru. Han har tilldelats bostad på Sjöhester eftersom han är korpral i Kapten Georg Hillebards kompani, från 1694 Norra Vedbos kompani, Jönköpings infanteriregemente.

Gården är sedan början på 1620-talet ett kronohemmen, ett statligt "bostelle" för underbefäl.

Nils är gift och har en son Samuel. Vad hans fru heter framgår inte och vad som händer henne senare är okänt. Nils kommer nämligen att gifta om sig med Annas ett år yngre syster Elin från Tunarp.

Det är Nils som i tidens anda - under den militära upprustningen - får medel till en utbyggnad av Sjöhester till två hushåll. För ändamålet får han så småningom hjälp av sin yngre och händige bror Amund som 1689 flyttar in och genomför utbyggnaden av gården. Sjöhester kommer trots utbyggnaden dock inte få sin skattemässiga status förändrad utan förblir 1/4 mantal. eller med andra ord en medelstor gård.


Nils är korpral och ansvarig för militärens kläddetalj i Askeryd. Sjöhester noteras i militära register både 1686 och 1688 som Beklädningshemman . Hans uppgift är att se till att samtliga soldater och ryttare i Askeryd utrustas med uniformer, övrig klädesutrustning för krig, och den nya karolineruniformen som togs i bruk 1687 för första gången.

Askeryd är under 1680-talet militärt organiserat i rotar som in på 1700-talet blir tolv till antalet, där varje rote som består av 4-6 gårdar har skyldighet att hålla en soldat med torp och underhåll. I Askeryd finns också tre rustållare som mot skattebefrielse håller tre ryttare med torp.

Sverige när de var unga
På 1680-talet förstärktes det svenska försvaret när Indelningsverket (se länken 1600-talet) förnyades i syfte att mobilisera en så stor del av befolkningen som möjligt inför kommande kraftmätning om herraväldet i Norden.

För det var så det var i vårt land - under stormaktstiden - när hela bondesamhället militariserades. Ytterligare mobilisering sker genom den så kallade Reduktionen när mångfalden av adelns frälsegårdar förstatligades i syfte att tjäna krigsmakten.
Sjöhester förstatligades redan 1620 sedan gården övergått från att vara kyrkohemman sedan medeltiden till att bli ett kronohemman, ett bostelle som det hette för underbefäl i infanteriet.

Inget land i Europa lyckas mobilisera en så stor andel av sin befolkning militärt som Sverige och militär kompetens kommer att behövas för kommande storpolitiska prövningar och nu gäller det att leva upp till förväntningarna. Det är stora värden som står på spel när den 17-årige Karl XII blivit kung och 1700-talet närmar sig. Sveriges grannar samlar sig för hämnd för att återerövra förlorad mark tidigare under 1600-talet.


Anna från Tunarp
Anna föddes 1672 och växte upp på andra sidan Västra Lägern på Tunarp, en välbärgad gård som 1680 blev säteri. Huvudbyggnaden var då utförd i karolinsk stil, liknande greve Bondes Bordsjö. Man kan nog anta att hon hade ett ganska gott liv på Tunarp där hennes far Nils Andersson var verksam. Hon fick en syster Elin 1673. Om Anna hade äldre syskon födda innan 1671 framgår inte eftersom kyrkböcker inte fördes på den tiden.

År 1679 dör deras pappa och prydligt skrivet i registret över döda står hela hans namn Nils Andersson angivet alltså med både för och efternamn. Ovanligt för den tiden. brukligt var annars att skrivarna endast angav förnamnet och därefter gårdsnamnet i registren om det nu inte gällde en känd kanske aktad person.


Amund
Att spåra Amunds förflutna är vanskligare. Han är troligtvis 24 år när han kommer till Sjöhester 1689.

D. 6/12 år 1741 dör Amund på samma dag som sin äldsta dotter Elin i Bubbarp. Skrivaren som uppenbarligen har svårigheter med räkning anger hennes ålder till 40. Enligt kyrkboken är hon född 1691 så hon är följdaktligen 50 år och inte 40 vid sin död. Skrivaren fick problem eftersom ett sekelskifte är inblandat i uträkningen.

Felkalkyleringen gäller troligtvis också Amunds ålder som anges till 86 år. En hög ålder för den tiden men naturligtvis möjlig. Det bör tilläggas att Amund föddes innan kyrkböcker började föras 1671. Det finns dock indikationer som tyder på att Amund var 10 år yngre än skrivaren angivit enligt följande resonemang:

1) Det är troligare att Amund är 24 år och inte 34 när han kommer till Sjöhester med sin Anna 17 år. Hade han varit 34 år så borde han ha varit noterad i något sammanhang i Askeryds register om han inte fötts och levt i en annan socken, men han har visar det sig anknytning till Askeryd. Troligare är att han är 24 år och är i början av sitt vuxna liv och i färd med att bilda familj.

2) Amund har en anknytning till Askeryd. Dopvittnesregister avslöjar nära släktband, nära anförvanter. Korpral Nils, Amund och Måns Jonsson är dopvittnen - faddrar - åt varandras barn. De är bröder. Måns föddes i Spinkhemmet 1680 enligt födelseregistret. Ytterligare en bror Lars är registrerad 1677 som Jons son. Jon är deras pappa. Hans namn förekommer sporadiskt som Jon/Jöns i Spinkhemmet från 1666 till 1680.

3) Det är troligare att ålderskillnaden mellan Amund och hans yngsta bror är 15 år och inte 25 år.

4) Det är troligare att Amund blir pappa för sista gången när han är 42 år och inte 52.


Sjöhesteråren 1689-1711

Sjöhester blir två hushåll
Gården huserar alltså från och med 1690-talet två hushåll, som det är än idag, en storstuga och en lillstuga. Dock förändras inte gårdens skattekraft på 1/4 mantal. Sjöhester var en medelstor gård där mantalen i Askeryd på 1600-talet varierade från 1/8-1/4-1/2 mantal.Nils är gift när Amund och Anna 1689 flyttar till Sjöhester. Elin som är Annas syster och som bor i Tunarp på andra sidan Västra Lägern är uppenbarligen en flitig besökare. Hon blir nämligen bekant med Nils och tycke uppstår och hur det nu gick för Nils första fru förtäljer inte historien, men 1692 så gifter sig Nils med Elin. Året innan fick Anna och Amund sitt första barn, en dotter, som de passande nog döper till Elin.

Amund och Anna har en god social status i Askeryd som visar sig i att de ofta anlitas som dopvittnen, faddrar åt andras barn. Själv får de sammanlagt sex barn. Elin 1691, Samuel 1695, Anders 1697, Hans 1700, Sara 1703 och Brita 1707.

Amunds arbetsliv
Den militära indelningen innebär att Amunds uppgift under kommande krigsår framför allt i Ryssland blir att stödja rusthållet i Lutarp som med häst och ryttare nr 30 ingår i Smålands Kavalleriregementes Livkompani.

Sjöhester fungerar alltså understödjande som ett så kallat augmentshemman eller fördelshemman till det stora rusthållet i Lutarp som består av tre gårdar på 1/2 mantal vardera.
Uppgiften för Amund är att med sin erfarenhet bistå rusthållet med kunskap men även ekonomiskt om så behövs, för att garantera att ryttare och häst finns till hands, redo för strid.
Sjöamålen på 1/8 mantal hade samma uppgift som Sjöhester. Övriga rusthåll i Askeryd finns i Redeby och Hagrida.

Amund är aktiv och låter höra om sig. I kyrkans räkenskaper noteras han flitigt. Under en tio-årsperiod renoverar han kyrkbänkar och lagar klockstapeln, kyrkfönster och tillverkar en kista med järnbeslag för kyrkans räkning.

Amund är uppenbarligen händig och det är förmodligen han som byggde ut Sjöhester åt sig och sin blivande familj och lade grunden till den gård som den nu ser ut idag. Han kan ha byggt boden och ett högt bondskåp i 1700-talsstil som finns i boden. Är möjligen den imponerande jordkällaren hans verk ?


Missväxt....nödår.....och så kommer "hustru" Brita !
I Sverige blir det missväxt 1694 och därefter problem med matförsörjningen flera år framöver. Det här kan man se i mantalslängderna från och med 1694. Allt fler noteras som fattiga. Det blir rikets östliga provinser i Baltikum som får bistå resten av riket med säd, men det räcker inte till.

På Sjöhester hårdnar livsvillkoren särskilt för Nils och Elin. Anna får ytterligare två barn Samuel och Anders och för korpral Nils och Elin finns det uppgifter om att det går riktigt dåligt. De står som fattiga eller utfattiga i mantalslängderna flera år framöver......men lägligt..... så dyker hon upp......den räddande ängeln.


Den räddande ängeln.....hustru Brita
Hon står som "hustru" Brita i registren och även om det är dåliga tider så tycks hon vara givmild och ger flitigt kollekt i kyrkan. Vem hon är och varifrån hon kommer framgår inte. Knappast Amunds och Nils mamma eftersom hon kring sekelskiftet nog hade varit för gammal.
Våren 1707 låter Amund och Anna döpa sin sist födda flicka till Brita och frågan är väl om inte hustru Brita är Annas och Elins mamma, änka efter Nils Andersson i Tunarp 1679.

Hon kommer till undsättning för en växande barnakull men också för att situationen för Nils och Elin försämrats allteftersom.
D. 30/12 1700 dör Nils son Samuel och Nils noteras dessutom inte längre som befäl. Han har blivit en utfattig "torpare" och dör 1704. Att bli noterad i register som "torpare" på den tiden innebar att man var utblottad.


Uppbrottet. Slaget vid Poltava och flytten till Bubbarp
Efter en skicklig och heroisk insats av karolinerna i inledningen av det Stora nordiska kriget 1700-1721, så vände krigslyckan och våra grannländer krossade tillsammans den svenska hegemonien.

Sverige fick betala ett högt pris för att bli stormakt och sedan försvara landvinningarna. Var tredje man i Sverige dör i samband krigsoperationer mellan 1620-1720 och i Askeryd sker en dramatisk folkminskning från 1695 till 1719. Det är inte bara soldater som får sätta livet till i krig utan också kvinnor, barn och gamlingar som är offer för missväxten på 1690-talet. Runt om i Askeryd är det änkor som sitter med sina barn och föräldrar i stugorna.

Stormakten Sverige är besegrad vid Poltava 1709 och på Sjöhester blåser förändringens vindar och året är 1711. Elin som nu blivit 38 år gammal och varit änka i sju år gifter om sig i augusti med Carl Jonsson i Lilla Lönhult, granngård till Sjöhester.

Hustru, mamma, mormor Brita dör samma år och förutom att hon innan sin död skänkt 12 öre till kyrkan så har hon dessuton testamenterat ytterligare 15 öre till kyrkan.Amund och Anna flyttar med sina barn till Bubbarp på andra sidan Västra Lägern. År 1723 återfinns Amund och Anna i husförhörslängderna med fyra av sina sex barn, Anders, Hans Sara och Brita.

Här kommer Amund och Anna att åldras i den stuga som Amund lät bygga och som finns kvar än idag. Anna kommer på så vis att bo nära Tunarp där hon växte upp. Att det är Amund som läta bygga stugan råder det inga tvivel om. Vindsfönstret på gaveln på Bubbarpsstugan är en kopia av vindsfönstret på Sjöhesters storstuga.Anmärkningsvärt är att Amund och Anna klarade av att föda upp sex barn, där flertalet överlever de svåra umbäranden som det innebar att leva i Sverige i slutet på 1600-talet och början av 1700-talet.

Det är med respekt för Amund och Anna och en förundran över deras liv som man tar del av Riksarkivets register och läser mellan raderna. Hårt arbete och en kärlek till livet kan vara förutsättningar att klara livets verdermödor..... och så fick de till sig "hustru" Brita...........

År 1741 den 6:e december dör både Amund och hans äldsta dotter Elin. Han i en ålder av 76 år och hon 50. Anna dör ett par år senare 1743, 71 år.


Per och Maja tar över på Sjöhester
På Sjöhester går Per Nilsson i giftastankar. Han skänker nämligen Brudpeterspenningar i kyrkan 1710 och i november samma år gifter han sig med pigan Maria(Maja) Svensdotter. De har just flyttat in och Per är då 31 år gammal och Maria 17 år. Det är bistra tider eftersom de gifter sig året efter slaget mot ryssarna vid Poltava. Hårda livsbetingelser råder när stormakten Sverige går mot sin undergång under 1710-talet. Karl XII dödas 1718 i Fredrikshald.
Per blev underofficer. Han utnämns 1723 till Förare vid Norra Vedbos kompani. En Förares uppgift var att biträda fänriken. Han skulle svara för trossen och de sjuka vid kompaniet, för uppröjning av marschväg och för utseende av lägerplatser. Föraren ingick i kompaniets stab.

Hustru Maja föder tre pojkar och tre flickor i tur och ordning :
Maria d. 16/4 1714
Nils d. 5/3 1716
Carl 1717
Måns d. 4/9 1718
Maja Pärsdotter d. 11/1 1722
Kerstin Pärsdotter d. 26/5 1727.

På gården bor också sedan 1713 pigan Kierstin Håckansdotter. Hon avlider 1728 och begravs d.3:e augusti.
Samtidigt d. 3/8 noteras för Pärs dotter Kerstin: "Samma dag dör Pärs lilla dotter Kerstin i Sjöhester.". En tragedi för familjen och vad som hänt med dottern Kerstin framgår inte. Hon blev ett år och och två månader gammal.
Pigan Kierstin efterträds av pigan Beata 1729. Per är dopvittne, fadder i Bubbarp 1735 hemma hos barnen till sina företrädare på Sjöhester Amund och Anna.


Familjen Nils Pehrsson och Annika Larsdotter på Sjöhester

Från år 1768 noteras Nils Pehrsson och Annika Larsdotter på Sjöhester. Nils kom från Solberga och Annika från Marbäck. Lars var till yrket vargeringskarl, reservare inom förvaret. Vargering kommer av ordet ”värja” i betydelsen ”försvara” och uppkom under Karl XII:s tid. Rust- och rotehållarna fick då kungens tillstånd att till rekryteringens uppehållande i krigstid för varje rust- och rotehåll anta och rullföra reserv- eller vargeringskarl att inträda vid den ordinarie ryttarens eller soldatens avgång och inta hans plats.

Nils och Annika fick sex barn.
De båda yngsta Sven och Helen föddes på Sjöhester
Carl f. 1760
Johannes f. 1762
Anna-Maja f. 1765
Petter f. 1768
Sven f. 1771
Helen f. 1775


Salpetersjudare "pissegubben" Anders flyttar till Sjöhester

På Sjöhester finns två hushåll och 1779 flyttar ett par in vid namn Anders Pehrsson med hustru Sara Larsdotter. Anders är då 46 år gammal och Sara 59 år. De bor på Sjöhester till 1785.

Anders hade ett föga attraktivt arbete, förmodligen med ett lågt status ute i byarna. Hans arbetskår bestod av män som föraktfullt kallades för "pissegubbar" utefter de arbetsuppgifter de var ålagda att utföra.
En salpetersjudare uppgift bestod nämligen i att samla in urinindränkt jord för att kunna ta tillvara salpeter. På Gustav Vasas tid började armén allt mer övergå till eldvapen. De laddades med krut, som till 75% innehöll salpeter, som fanns i stor koncentration under ladugårdar. Följaktligen förklarades jorden under ladugårdarna för "krono regale". Alla bönder (prästerna såg till att ingen blev glömd) tvingades leverera sin ålagda kvot till närmsta sjuderi – salpeterskatt, kallades det.

För att effektivisera och bättre kontrollera att all gödseljord togs tillvara tillsattes under den krigiska stormaktstiden speciella salpetersjudare, som reste omkring bland böndernas byar. De hade rätt att till och med låta sitt arbetslag bryta upp stallgolven om så skulle behövas. Dessutom skulle de hållas med mat och logi så länge arbetet pågick. När de var klara fick bönderna själva fylla på ny jord och eventuellt lägga nya golv i fähusen. De våldgästande statliga arbetarna, som vart femte år knackade på dörren, kallades föraktfullt ”pissegubbar”. De salpeterlador som anlades från och med mitten av 1700-talet tog vara på allt som kunde ge salpeter. Där blandades kalk och jord med latrininnehåll och ruttet kött från hushållen i städerna. Komposten kokades och urlakades. Arbetsförhållandena var mycket svåra och personalen bestod ofta av kvinnliga fångar under uppsikt av sjudare och vaktpersonal.


Sven Stål

I Lillstugan efterträds sjudarparet 1788 av en 29-årig ryttare vid namn Carl Juhlström, som i sin tur efterträds av ytterligare en ryttare som vuxit upp på Sjöhester nämligen Anders och Annikas son Sven Pehrsson Stål.
Han har blivit ryttare vid Smålands Kavalleriregemente och finns med i husförhörslängderna för Sjöhester till 1801. Han är 30 år när han lämnar Sjöhester och flyttar till Barkeryd utanför Nässjö. Här är han ryttare på två rusthåll

1798 i Ryssby, som ryttare nr 50 i Livkompaniet Smålands kavalleriregemente.
1804 i Lunnestorp utanför Nässjö, som ryttare nr 56 i Smålands lätta dragonregemente
1812 kvar i Lunnestorp Nässjö, som ryttare nr 56 i Smålands dragonregemente. Han har en brun Vallack som är 12 år gammal.

När Sven bodde på rusthållet Ryssby träffade han pigan Ingrid 1801. De gifter sig och flyttar till Lunnestorp och får fram till 1817 fyra barn. Den äldsta sonen Carl är enligt mantalsskrivaren "utmärkt fallen för läsning". Det har gått bra för Sven i hans karriär. Han är vid 48 års ålder sockenrotemästare i Barkeryd.


Sjöhester säljs till Bordsjö Fideikommiss

År 1796 förrättas en rågångsmätning (gränsmätning) av Sjöhesters ägor. Det är lantmätare Jonathan Montelin som är sammankallande. Medverkande är representanter för Sjöhesters granngårdar och Sjöhester som under ledning av lantmätare Montelin förhandlar fram Sjöhesters gränser. Sjöhester representeras av Georg Fredrik Schmitterlöw som äger säteriet i Askeryd. Han har en avvikande uppfattning angående Oxhagens tillhörighet. Oxhagen tillhör Vära men han misslyckes eftersom han saknar bevis för sina anspråk. Georg Scmitterlöw är kapten vid Jönköpings regemente och han säljer år 1801 säteriet där Sjöhester ingår till Greve excellensen Gustav Trolle Bonde på Bordsjö. Sedan dess ägs Sjöhester av Bordsjö fideikommiss, numera Bordsjö skogar AB.Sjöhester och 1800-talet


Kartan visar en detalj - gårdsbeståndet- ur 1832 års karta över Sjöhester

Hela Sjöhester- Konungsängskartan från 1832

Emigrationen

Från relativt goda år i början på 1800-talet med en kraftig befolkningsökning som följd så blir andra hälften 1800-talet en prövning för flertalet. Svältåren på grund av missväxt i slutet på 1860-talet drar igång en sällan skådat utvandring till Norra Amerika. På Sjöhester är det inte lätt att vara bonde och bedriva jordbruk på Sjöhester. Amerikafeber råder och fem drängar och pigor lämnar Sjöhester för Norra Amerika.

D. 21/5 1875. Pigan Lovisa Johansdotter (Johnsson) f. 1857
D. 15/9 1876. Drängen Gustaf Alfred Enström f. 1856
D. 24/10 1876. Drängen Johan Peter Carlsson f. 1858
D. 17/9 1880. Drängen Alexander Alfred Johansson f. 1860
D. 15/11 1887. Drängen Carl Johan Gustafsson f. 1864 från Hagstugan. Han följde i sin brors fotspår (Anders Petter Karlsson). Båda amerikaniserade sina namn till Andrew Peter Carlson respektive Charles John Carlson, och båda levde i Whitehall, Michigan. Med sina respektive familjer fram till deras respektive död 1938 & 1943. Bröderna hade en äldre syster Clara, som gifte sig i Askeryd.(Uppgifter från släkting)
D. 31/1 1888. Drängen Anders Johan Karlsson f. 1865


En familj i tre generationer under 1800-talet

År 1796 flyttar en familj till Sjöhester som under hela 1800-talet i tre generationer präglar livet på Sjöhester.
Det är familjen Jönsson med barn och barnbarn. Sven Jönsson är 1796 34 år när han flyttar till Sjöhester från Säby. Svens hustru heter Stina Jansdotter är också 34 år och kommer från Torpa. De får sex barn. De fyra sista barnen föds på Sjöhester varav ett tvillingpar 1797:
Stina f. 1787
Jöns f. 1789
Johannes f. 1797. Flyttar 21 år gammal till Bredestad
Carl Magnus f. 1797. Han flyttar till Lilla Lönhult. Död 1820
Maria f. 1800
Helena f. 1804. Död 1808.
Familjen Jönsson noteras i husförhörslängder under en 25-årsperiod fram till 1820.
Stora förändringar sker 1820 när både Sven dör 58 är gammal och sonen Carl Magnus dör i Lilla Lönhult 23 år gammal.
Dottern Maria har gift sig och övertar Sjöhester efter pappa Svens död.


Magnus Nilsson och Maria Svensdotter 1820-1860

Maria är 20 år när hon nygift tillsammans med sin man Magnus Nilsson övertar Sjöhester.
Magnus är 27 år och kommer från Marbäck.
De får sex barn:
Maja Stina f.1823. Död 1823.
Carl Gustav f.1824. Död 1849.
Johanna Magnidotter f. 1826.
Stina Catharina f. 1828.
Sofia f. 1830.
Johan f. 1844. Död 1844.

Magnus dör 1860 och Maria 1864. Det blir deras dotter Johanna Magnidotter som 1860 tar över Sjöhester efter giftermål med Johan Magnus Johansson.

1849 är förändringarnas år som inleds med att äldste sonen Carl Gustav dör d. 2/2 25 år gammal. Samma år flyttar drängen Aron Karlsson från Askeryd till Sjöhester. Han är blivande soldat och får d. 15/9 sitt soldatbevis. Med tiden uppstår en romans med gårdens dotter Stina Catharina och drängen och nyblivne Husaren nr.31 Aron (Carlsson) Hagerman vid Lifsquadronen af Kongliga Hussarregementet gifter sig 15/10 1852 med sin Stina.
De flyttar sedan till Hafrida 1852. År 1860 finns Aron och Stina i Packeryd, Linderås och 1865 har de fem barn. Stina syster Sofia Magnidotter flyttar från Sjöhester till Packeryd


Johan Magnus Johansson och Johanna Magnidotter 1860 till 1900-talet

Johan är 1860 38 år gammal och kommer från Marbäck. Johanna är 34 år. De får inga egna barn men skaffar sig 1866 en tioårig fosterson Carl Johan Aronson från Askeryd f.1856. Han bor bara sex år på Sjöhester och flyttar som sextonåring till Linderås socken.
På gården bor åren framöver 4-5 drängar pigor.

Pigan Sofia Magnidotter f.1830 föder ett dödfött gossebarn d. 12/3 1867. Fadern är drängen Blom i Eksjö. Lysning tas ut i december 1866.

Åren 1873-1876 sker stora förändringar när förutom fostersonen sex drängar och pigor flyttar ifrån Sjöhester. Drängen Johan Gustav Viktor Johansson f. 1852 har fullgjort första årets beväringsplikt vid Kongl. Smålands Grenadjärbataljon år 1873 och flyttar till Lägernäs.
Pigan Eva Charlotta Svensdotter f. 1853 flyttar till Askeryds säteri.
Drängen Johan Peter Johansson f. 1856. flyttar till Lillahem.


Sjöhester lantbruk till 1966


1900-1916: In-och-utflyttningens tid

Den nyblivna änkan Johanna Magnidotter som föddes 1826 på Sjöhester bor kvar till sin död 1909. Det var hennes morfar Sven Jönsson och mormor Stina Jansdotter som kom till Sjöhester 1797. Hon var den sista länken i familjen med tre generationer arrendatorer på Sjöhester.


Sjöhesters emigranter till Norra Amerika

Det är inte lätt att vara bonde och bedriva jordbruk på Sjöhester i slutet på 1870-talet. Amerikafeber råder och fem drängar och pigor lämnar Sjöhester för Norra Amerika.

D. 21/5 1875. Pigan Lovisa Johansdotter (Johnsson) f. 1857
D. 15/9 1876. Drängen Gustaf Alfred Enström f. 1856
D. 24/10 1876. Drängen Johan Peter Carlsson f. 1858
D. 17/9 1880. Drängen Alexander Alfred Johansson f. 1860
D. 15/11 1887. Drängen Carl Johan Gustafsson f. 1864 från Hagstugan. Han följde i sin brors fotspår (Anders Petter Karlsson). Båda amerikaniserade sina namn till Andrew Peter Carlson respektive Charles John Carlson, och båda levde i Whitehall, Michigan. Med sina respektive familjer fram till deras respektive död 1938 & 1943. Bröderna hade en äldre syster Clara, som gifte sig i Askeryd.(Uppgifter från släkting)
D. 31/1 1888. Drängen Anders Johan Karlsson f. 1865


Arrendator 1898-1900

Det blev gårdens 24-årige dräng Anders Johan Blom som under ett par år mellan 1898-1900 var arrendator efter Johannas makes död. Anders hade redan som nittonåring 1893 flyttat till Sjöhester och skött gården för de åldrande Johan Magnus och Johannas räkning.
Han gifte sig 1900 med Matilda Josefina Jansdotter från Trehörna. Hon var född 1860 och var alltså 14 år äldre än Anders. De fick två barn på Sjöhester 1901 och 1903 Karl och Hildur, innan de 1905 flyttade till Lommaryd.


Arrendator 1900-1908

År 1900 blev Karl Gustav Andersson 35 år ny arrendator efter Anders Blom. Han kom från Marbäck och hade 1898 gift sig med Hilda Amanda Karlsdotter från Askeryd. De fick mellan 1898-1907 fem barn: Gustaf, Karl, Rut, Lydia och Ragnhld.
På Sjöhester levde och verkade två familjer och en änka på sammalagt tolv personer mellan 1900 till 1905.
Den 19/11 1908 inträffar en tragisk händelse på Sjöhester. Karl Gustav 43 år gammal avlider. Hans hustru Hilda med samtliga barn emigrerar till Nordamerika i april påföljande år. Sedan 1875 har sammanlagt elva personer emigrerat från Sjöhester till Nordamerika.


Arrendator 1909-1918

Året är 1909 och Anders Johan Karlsson blir arrendator. Han är då 61 år gammal. Han är gift med Kristina Matilda Andersson Karlsson som är 59 år.
1918 blir ett ödesår för familjen när både Anders Johan och hans son Oskar avlider i en ålder av 70 respektive 35 år.
Den 28-årige sonen Karl Gustav Karlsson blir endast en kort tid på Sjöhester. Han gifter sig 1910 och flyttar till Flisby.
Dottern Hulda Maria Karlsson gifter sig 1911 och flyttar till Ingatorp.
Dottern Frida Matilda Karlsson gifter sig 1914 och flyttar även hon till Flisby.
Hans yngre bror Oskar Albin blir kvar. Han är frikallad från militärtjänst och avlider 1918.
Sonen Korpralen Konrad Emanuel Andersson bor på Sjöhester 1914-1915.
Dottern Ester Lydia Andersson gifter sig med Emil Gustavsson i Västra Oroen.
Pigan Hulda Maria Andersdotter från Höreda bor på Sjöhester mellan 1906-1908.

Fostersonen Karl Bertil Almgren född 1900 från Norrköping kommer till Sjöhester 1910 och flyttar till Ingatorp 1916.

Bertil Almgren


I Lillstugan på Sjöhester bor 1919 Kristina Matilda Andersson Karlsson, hustru till Anders Johan Karlsson som avled 1918. Kristina Matilda bodde kvar på Sjöhester i sin Lillstuga fram till sin död 1946. Hon var då 96 år gammal. På 1940-talet var hon Askeryds äldsta invånare. Hennes dotter Ester Lydia Andersson född 1893 gifter sig 1922 med Karl Emil Gustafsson född 1897 och flyttar till Oroen.


Matilda Karlsson framför Lillstugan


Gammelmormor Matilda från Sjöhester på besök i Oroen


Arrendator 1919 Johan August Granman

Till storstugan på Sjöhester flyttar 1919 familjen Granman från Ingatorp. Det är Johan August Granman, 37 år, som blir arrendator 1919. Han kommer ursprungligen från Kråkshult. Hans hustru heter Hulda Maria Andersson. Hon är 34 år och kommer från Bälaryd. De flyttar in med sina två döttrar Märta Lisa Maria född 1912 och Astrid Linnea född 1915. Flickorna är då 7 och 4 år gamla.

Lisa Astrid och Ketty 1920-talet


Kaffekalas på Sjöhester 30-taletLisa Davidsson


Familjen Granman kommer att bo länge på Sjöhester och det är dottern Lisa och hennes make som blir arrendatorer efter Lisas föräldrar. De bedriver jordbruk fram till 1966.

År 1966 är det min företrädare Folke Åkerblom som övertar Sjöhester fram till 1980.


Dotter Märta Lisa Maria född 1912 i Ingatorp. Dotter Astrid Linnea född 1915. Ester Lydia Andersson f. 1893. Lysning 1922 flyttar till Oroen. Änka Kristina Matilda Karlsson Andersson f. 1850 i Eksjö.


Riksarkivet

Sdhk= Svenskt diplomatariums huvudkartotek
Sml= Småländska handlingar 1539-1630
Ama=Askeryds mantalslängder 1643-1820
C1-C14= Vigsellängder, Födelse-doplängd, Död-begravningslängd, In-Utflyttningslängder Penninggåvor till Askeryds kyrka 1671-1920
Job= Jordeböcker 1632-1877
Ahu= AI:1- A:I34 Askeryds husförhörslängder och A2:1-A2:1-3 Församlingsböcker 1713-1934
Aka=KI:1Askeryds kyrkoarkiv, sockenstämmans protokoll 1640-1643-1645 med mera.
Räk=L:I B1 Räkenskaper för kyrkan. Genm= Generalmönsterrullor

Äl=Älvsborgs lösen


Askeryd


1200-talet

SDHK-nummer: 1222...1282 09 15. Ingeborg i Glänås (Svanshals socken) skänker 1 ko till prästen i Askeryd..........

1300-talet

SDHK-nummer: 4614...1340 09 01. Pantsättning till Erengisle Torkilsson av Skyttlingebäck i Askeryds socken (N. Vedbo härad)
SDHK-nummer: 6021...1350 08 12. Pantsättning till Erengisle Torkilsson av godset Skyttlingebäck i Askeryds socken
SDHK-nummer:11629...1380 02 05. Herr Arvid Gustavssons och dennes hustrus fru Helena Magnusdotters testamente:Kalvsved i Askeryds socken.
SDHK-nummer:12432...1383 06 18. Erengisle Nilsson tillskiftar Bo Jonsson jord i ....mot gården "Askarydh" med underliggande torp och gården "Skötningabæk" med torp i Askeryds socken i Vedbo.
SDHK-nummer:12433...1383 06 18. Drotsen Bo Jonsson tillskiftar Erengisle Nilsson gården "Askaridh" med kvarn och uppräknade torp, gårdarna "Skötningebäck" och "Birkafaltorpet" i Askeryds socken i Vedbo härad mot......
SDHK-nummer:13239...1387 02 01. Johan Galle bortbyter sin andel i norra gården i Svenstorp i Askeryds socken i (N.) Vedbo härad till ...
SDHK-nummer:13433...1388 06 04. Folke i Askeryd...och Fader i Ramsvik (Askeryds socken) intygar att det byte som skett mellan Gjurd Karlsson (Fot) och Johan Nilsson om Svenstorp i Askeryds socken, Vedbo härad ..."ähr well lika byte".
SDHK-nummer:14130...1392 12 20. Magnus Ömundsson byter jord i "Grafby" i Sunds socken med Gjurd Karlsson Foot mot jord i "Bordhsiö och Swensthorppe" i Askeryds socken.
SDHK-nummer:15186...1399 09 09. Sten Bengtsson, riddare, och Peter Tomasson, underlagman i Småland, tilldömer på räfstetinget med allmogen i Vidbo härad Anund Håkansson två gårdar i "Hwässingstorp" i Askeryds socken.

1400-talet

SDHK-nummer:16239...1404 02 15. Johan Olofsson Räf säljer till Filip Bonde alla de gårdar hans farfar Nils Birna ägt i Askeryds sn, nämligen Edhult, Börenäs, Hulu, Duveryd, Sillevik och Väre.
SDHK-nummer:17047...1408 05 01. Elin Magnusdotter ger till Alvastra kloster såsom själagift för sig, sin avlidne man Lars Ulfsson, sin nuvarande man rd Knut Uddsson m.fl. huvudgården Askeryd med underlydande "Litlatorp", "Elofstorp" och "Åsen" i Askeryds sn, (N.) Vedbo hd.
SDHK-nummer:17513...1410 06 24. Riddaren Tord Peterssonsäljer till sin bror Filip jord i Edhult och Åsa i Askeryds sn, (Norra) Vedbo hd.
SDHK-nummer:19667...1421 06 24. Hägge i Ödetorp säljer till Birge i "Hvässingstorp" (nuv. Vässtorp i Askeryd) ett sexöresbol "Haeggebol" i "Edulte" (nuvarande Edhult i Askeryd) för 10 mark svenska penningar. Jon Gädda i "Syonrydh", herr Anders i Askeryd, Peter Öjarsson
SDHK-nummer:19673...1421 06 29. Birger i "Hvässingstorp" tillskiftar Filip Bonde "Pedersbol i Edhulte" och "Häggabol" i Askeryds socken, Vedbo härad, mot 2 gårdar i "Hvässingstorp", som ligger sydligast i byn.
SDHK-nummer:19910...1422 08 14. "Störbiörn i Grankær" tillskiftar Filip Bonde åtskilliga bol i Edhult mot den senares gård i Grankär.
SDHK-nummer:23965...1441 12 12. Biskop Nils i Linköping stadfäster Alvastra klosters besittningsrätt till Askeryds gods i Vedbo, som numera avlidna, välborna fru Helena (: Ingeborg) Magnusdotter, herr Knut Uddssons änka, testamenterat till detsamma.
SDHK-nummer:26788...1456 01 06. Väpnaren Harald Jakobsson säljer till väpnaren Gudmund Sonesson godsen ...Redeby i Askeryds socken
SDHK-nummer:27721...1461 01 25. Jordaskifte mellan herr Johan Gäddas barn. Erengisle Gädda fick på jungfru Katarinas vägnar.....Assjö, Askeryds socken
SDHK-nummer:27983...1462 06 27. "Maereta" Nilsdotter ger sin son Axel Petersson gods i Gränna, Marbäcks, Askeryds, Eksjö, Höreda m.fl. socknar.
SDHK-nummer:28832...1468 05 18. Nils, kh i Askeryd, tillskiftar Matts i Karstorp i samma sn kyrkans gård i "Ingewalstorp" mot den senares gård i "Assyo" (= Assjö) i samma sn, N. Vedbo hd.
SDHK-nummer:39299...1400 00 00.? Nils Haraldsson (Gren?).ger till sin hustru Katarina Petersdotter i Karlaby i morgongåva Redeby i Askeryds socken ...


Sjöhester

1500-talet

1539
Sml....9-14...Germund Svenssons (Somme) förläning i Norra Vedbos härad."Ett ödetorp upptaget i samma socken på kyrkojord benämnt Siogaryd …..frälse i ny år"Första gången Sjöhester omnäms i källmaterial som Sjöryd

1551
Sml...15-80...Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad."Kyrkonybygge : Anbjörn i Siöhester. Sjöryd skattlagt under namnet Sjöhester. Anbjörn är Sjöhesters första kända åbo
1557
Sml...10-95....Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siogahester ett nybygge". Anbjörn betalar endast smör i skatt
1558
Sml....2-92....Germund Svenssons (Sommes) förläning i Norra Vedbos härad. "Ett kyrkonybygge. Anbjörn i Sioghahester". Anbjörn betalar smör i skatt
1559
Sml...32-29....Norra Vedbos härad. "Torpare i Askeryd Anbjörn i Siogahester". Betalar skatt
1559
Sml...35-81....Norra Vedbos härad "Anbjörn i Siöhestra" Betalar smör i skatt

1560
Sml...23-27....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siohester"
1561
Sml...14-66....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siohester"
Sml...25-184...Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siöhester"
Sml...28-48....Sten Erikssons (Leijonhuvud) förläning i Norra Vedbos härad. "Kyrkonybygge. Anbjörn i Siöhester"
1562
Sml...18-147...Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Torpare i Askeryd Anbjörn i Siöhester"
1563
Sml...10-12....Norra Vedbos härad."Anbjörn i Siöhester".Anbjörn betalar smör i skatt
Sml...30-195...Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siöhester"
1564
Sml...1-49.....Norra Vedbos härad. "Nybygge. Anbjörn i Siöhester". Anbjörn betalar smör och årlig i skatt
1565
Sml...9-76.....Norra Vedbos härad. "Nybygge. ………………Anbjörn i Siöhester".Anbjörn betalar smör …och årlig ränta i skatt
1566
Sml...16-83....Norra Vedbos härad."Nybygge. Anbjörn i Siöhester". Anbjörn betalar smör honung ………. och årlig ränta i skatt
1567
Sml...8-57.....Förlänta härad. Norra Vedbos härad"Nybygge". Anbjörn i Siöghester"Anbjörn betalar smör ………. och årlig ränta i skatt
1568
Sml...2-106....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Anbjörn i Siogahester"
1569
Sml...4-164....Förlänta härad. Norra Vedbos härad. "Torpare Anbjörn i Siogahester

1571
Sml...14-43....Norra Vedbos härad."Siöhester".Tionde : Korn 0 sk. Råg 1 sk.
Sml............Älvsborgs lösen. "Frederich i Siohester". Betalar lösen
1572
Sml...23-51....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad."Register över husfattigt folk som inte ……….Anbjörn i Siöhester. Nybygge
Sml...16-98....Norra Vedbos härad. "Rorich i Siöhester"
1573
Sml...15-123...Norra Vedbos härad. "Roddrick i Siohester". Betalar en skeppa råg och två skeppor korn i skatt
1574
Sml...8-28.....Svante Stures arvingars grevskap i Norra Vedbo. "Kyrkonybygge. Ro(ö)rick i Siöhester
Sml...8-82.....Svante Stures arvingars grevskap i Norra Vedbo. "Kyrkonybygge.Rorick i Siohester". Betalar smör , honung, årlig ränta och ..
1575
Sml...10-167...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kyrkonybygge.Rorick i Siohester"
Sml...10-189...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Rorick i Siohester". Tionde Korn 1 Råg 0,5
Sml...10-194...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Rorick i Siogahester". Tionde Korn 1 Råg 2
1577
Sml...4-23.....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kyrkohemman.Rodrick Siohester". Tionderegister Korn 1 Råg 1,5
1579
Sml...14-122...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kronohemman.Roddick Siohester". Korn 2 Råg 1
Sml...14-151...Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Kronohemman. Rodrick i Siogahester. Korn 2,5 Råg 3

1581
Sml...18-45....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Nybygge. Rörick i Siöhester"
Sml...18-148...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Nybygge. Rorick i Siöhester". Skatt Betalat Smör 1 År ? 2 ? 1 ? D? 3
1582
Sml...9-123....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. " Nybygge. Rorick i Siöhester". Skatt Betalat Smör 1 År ? 2 ? 1 ? D? 3
Sml...9-22.....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. " Rodrick i Siogahester". Register på tionde. Skatt Betalat 3 ….Korn 3…... Råg
1584
Sml...9-111....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Rödrick i Siogahester". Skatt Betalat 3,5 ….Korn 3.5…... Råg…..0,5…..havre?
Sml...9-61.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. " Rörrick i Siöhester". Skatt Betalat 2,5 ….Korn 2.5…... Råg
1585
Sml...13-19....Jöran Geras förläning i Norra Vedbos härad. "Siogahester".Skatt Betalat 2,5 ….Korn 2.5…... Råg
1586
Sml...22-50....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Nybygge. Siöhester". Mantalslängd
1588
Sml...11-181...Jöran Geras f.d.förläning i Norra Vedbos härad. "Siogahester". Register på tionde. Korn 4,5 skeppor Råg 2,5 skeppor
1589
Sml...21-35....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Nybygge Rörik i Siöhester". Register på tionde ,årlig ränta, kunglig fordring

1590
Sml...2-113....Norra Vedbo härad. "Siogahester". Register på tionde. Korn 5 skeppor Råg 2,5 skeppor
Sml...4-41.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Krono nybygge Rörik Siöhester". Mantalslängd
1591
Sml...17-63....Norra Vedbo härad. "Siögahester. Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 3 skeppor
1598
Sml...7-63.....Norra Vedbo härad. "Siogahester". Register på tionde. Korn 0 skeppor Råg 0 skeppor
1599
Sml...2-72.....Norra Vedbo härad. "Siögahester". Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 0 skeppor
Sml...10-23....Stureska grevskapet i Norra Vedbo "Kyrkonybygge Siöhester". Jordbok


1600-talet

1600
Sml...13-84....Norra Vedbo härad. "Kronohemman Siogahester. Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 0 skeppor
Sml...16-102...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Torp Peder i Siöhester". ……………………………….?
Sml...16-131...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Kyrkonybygge P i Siöhester. Register på tionde. Korn 3 skeppor Råg 0 skeppor
1601
Sml...2-97.....Norra Vedbo härad. "Kronohemman Siögahester". Register på tionde. Korn 5.5 skeppor Råg 5 skeppor
Sml...14-102...Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Peder i Siöhester". ………………………………………?
1603
Sml...10-80....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. P i Siöhester Cronohemman i kyrkojord
Sml...10-48....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. P i Siöhester Cronohemman i kyrkojord
Sml...13-72....Norra Vedbos härad. Per i Siöhester. Tiondelängd
1604
Sml...14-61....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Cronohemman Siöhester
1605
Sml...7-52.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Kyrkonybygge Siöhester
1606
Sml...6-60.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Måns i Siöhester
Sml...6-44.....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Kyrkonybygge Siöhester
1607
Sml...16-37....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Kyrkonybygge Siöhester
1608
Sml...20-67....Norra Vedbos härad. Siöhester Cronohemman 1/4
Sml...20-40....Norra Vedbos härad. Siöhester Cronohemman 1/4

1610
Sml...2-195....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Måns i Siöhester" Cronohemman 1/4
Sml...2-182....Norra Vedbos härad"Måns i Siöhester". Tiondelängd
Sml...2-159....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. "Måns i Siöhester". Tiondelängd
Sml...15-?.....Norra Vedbos härad. "Peder i Siöhester". …….3 oxe 1…..3 får 5…..1……1
1612
Sml...6-167....Norra Vedbos härad. Cronobonde. Tiondelängd
1613
Sml...9-175....Norra Vedbos härad. Cronotorpare. Tiondelängd
Äl.....57......SE/RA/5117/IV/18(1613-1614). Måns i Sjöhester
1614
Sml...13-32....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Cronohemman 1/4 Siöhester. Mantal
Sml...14-31....Stureska grevskapet i Norra Vedbo. Cronohemman Siöhester. Tiondelängd
1615
Sml...14-36....Norra Vedbos härad. "Siöhester". Torpare och skogshyttor Längd Råg 0 Korn 1 skeppa (Inget namn)
Äl.....69......SE/RA/5117/IV/20(1615). Måns i Sjöhester
1616
Äl....102......SE/RA/5117/IV/23(1616-1617). Särskild lista för "gamla förlamade" Måns i Sjöhester 1 rd
1618
Äl.....45......SE/RA/5117/IV/25(1618-1619). Särskild lista för "gamla förlamade" Måns i Sjöhester 1 rd
Sml...1-333....Norra Vedbos härad. Lars Svensson ? i Sjöhester. Årliga räntan
Sml...1-407....Norra Vedbos härad. 1/2 gårdar och torpare. Siöhester
Sml...1-268....Norra Vedbos härad med Stureska grevskapet. "Nybygge Måns i Siöhester". Årliga räntan
1619
Sml...11-118...Norra Vedbos härad. Lars ? i Siöhester Crono 1/8. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Sml...11-374...Norra Vedbos härad. Kyrkonybygge Måns i Sjöhester 1/2. Årliga räntan
Sml...11-53....Norra Vedbos härad. Torpare Siöhester. Tiondelängd

1620
Sml...8-43.....Norra Vedbos härad. Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Sml...12-20....Norra Vedbos härad. Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Räk...15.......Bänkrader och stolar i kyrkan. 17/5 1620. Nr 20: Redeby Bordsjö Sjöhester Djupadal 5.
1621
Sml...6-58.....Norra Vedbos härad.Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
1622
Sml...2-65.....Norra Vedbos härad. Per Jonsson i Siöhester Crono 1/4. Patrick Ruthvens kompani Norra Vedbo
Gmr...82.......Mönsterulla 1622/2 Patrick Ruthvens kompani. Kvartersmästare Per Jonsson
1624
Sml...1-110....Norra Vedbos härad. Kyrkonybygge
1625
Sml...9-229....Norra Vedbos härad. Eric Sjöhester ?
Sml...9-222....Norra Vedbos härad. Eric Bengtsson ? Sjöhester
1626
Sml...10-110...Norra Vedbos härad. Eric "Siöhester. Befäl och genemene soldater…….under Göran Soops kompani Norra Vedbs härad
1627
Sml...7-84.....Norra Vedbos härad. Eric "Siöhester. Befäl och gemene soldater…….under Göran Soops kompani Norra Vedbs härad
1628
Sml...4-224....Norra Vedbos härad. Kyrkonybygge Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm Göran Patkull Lars Kagg
1629
Sml...9-230....Norra Vedbos härad
Sml...9-238....Måns Håkansson i Sjöhester
Sml...9-221....Rulla uppå kapten Zachris Bengtssons kompani…….. Musketerare ? Mönster ?
Sml...15-373...Jönköpings län Jordebok. Kyrkonybygge "Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm Göran Patkull Lars Kagg

1630
Sml...18-303...Jönköpings län Jordebok. Kyrkonybygge "Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm
Sml...14-74....Jönköpings län Jordebok. Kyrkonybygge "Siöhester. Skatt : smör , årlig…., honung mm
1631
Job...268......1631. Kyrkohemman Tiggiare? Sjöhester. Lista över varor = skatt
1632
JobRk2..70.....Sjöhester. Nybyggare...Skatt : smör , årlig…., honung mm
1634
Aka.....18.....KI/1 1640 1643 1645. År 1634. Jöns i Sjöhester.
1635
Aka.....19.....KI/1 1640 1643 1645. År 1635. Larsas? piga i Sjöhester.
JobRk6.139.....Sjöhester Skatt : smör , årlig…., honung mm
1636
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1636. Lars i Sjöhester.
1637
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1637. Lars i Sjöhester.
1639
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1639. Lars i Sjöhester.

1642
Aka.....20.....KI/1 1640 1643 1645. År 1642. Lars i Sjöhester.
1643
Ama... 57 Lars Jonsson H. Ingrid Pålsdotter. D. Karin Larsdotter
1644
Ama... 60 Lars Jonsson H. Ingrid Påvelsdotter D. Karin Larsdotter
1645
Ama... 43 Lars Jonsson H. Ingrid Påvelsdotter
1646
Ama... 55 Ingrid Påfvelsdotter D. Karin Larsdotter
Aka.....33.....KI/1 1640 1643 1645. År 1646. Roteindelning i Askeryd
1647
Ama... 54 Corpral Sven Andersson. H. Karin Svensdotter
1648
Ama....116 Corpral Sven Andersson. H. Karin Svensdotter
1649
Ama... 43 Hustru Karin Svensdotter

1650
Ama... 40 Hustru Karin
1651
Ama... 37 Hustru Karin Svensdotter
1652
Ama... 33 Corpral Sven Andersson hustru Karin Svensdotter
1653
Ama... 74 Corpral Sven Andersson hustru Karin
1654
Ama... 78 Infanteri 1/4. Corpral Sven hustru Karin
1655
Ama... 64 Infanteri 1/4. Corpral Sven hustru Karin
1656
Ama... 56 Infanteri 1/4.Hustru Karin
1657
Ama... 62 Infanteri 1/4.Hustru Karin 1-0-0-0
1658
Ama... 30 Hustru Karin drängen
1659
Ama... 43 Hustru Karin drängen Måns

1660
Ama... 42 Hustru Karin
1661
Ama... 68 Infanteri 1/4 Hustru Karin
1662
Ama... 49 Infanteri. 1/4 Corpral Anders Hustru0-0-1-1-0. Infant.
1663
Ama... 40 Infanteri. 1/4 Corpral Anders 1-1
1664
Ama... 36 Infanteri. 1/4 Anders hustru
1665
Ama... 43 Infanteri. 1/4 Drängen Jon 1-0 Åbo-Mil
1666
Ama... 37 Infanteri. 1/4 Jon Hustru 1-0-1
1667
Ama... 33 Infanteri. 1/4 Förare Knut Jon Hustru 2-1-0
1668
Ama... 37 Infanteri. 1/4 Förare Knut Jon Hustru 2-1-0
1669
Ama... 42 Infanteri. 1/4 Förare Knut+ dräng 1-1-0 Åbo-Milit-Fattig

1670
Ama... 59 Förare Knut. Lars Hustru 2-1-0
1671
Ama... 71 1/4 Förare Knut hustru och Lars hustru
C1......53......Född. Knuts? i Sjöhester son Göran?
1672
Ama... 78......1/4 Förare Knut hustru och Lars hustru
C1......53......Född. Anna Nilsdotter föds i Tunarp. Nils Andersson är pappa
C1......53......Född. Lars i Sjöhester son Olof
1673
Ama....104......Infanteri 1/4 Inf. Förare Knut hustru och Inf. Lars hustru
C1......54......Född. Knuts? i Sjöhester son ?
C1......54......Född. Anna Nilsdotters syster Elin föds i Tunarp. Nils Andersson är pappa
1674
Ama... 85......Infanteri 1/4 Förare Knut hustru
C1......54......Född. Knuts i Sjöhester son Måns
1675
Ama... 65......Infanteri 1/4 Förare hustru
C1......55......Död. Knuts son i Sjöhester
C1......55......Död. B..?.irs hustru Eva Karin ?
1676
Ama.....41......Infanteri. 1/4 Drängen
C1......56......Född. Johans i Sjöhester dotter Marit?
1677
Ama... 36......Infanteri 1/4 Johan fattighus
C1......56......Född. Johans i Sjöhester dotter Ingrid
1678
Ama... 30......1/4 Johan hustru
1679
Ama... 42......1/4 Drängen?
C1......57......Född. Karls? i Sjöhester son Knut
C1......57......Döde. Anna Nilsdotters pappa Nils på Tunarp dör

1681
Ama.....50......1/4. Sjöhester. ?
1682
Ama.....41......1/4. Sjöhester. ? (0-1-0-0)
1683
Ama.....63......Cavalleri. 1/4. Sjöhester. Corporal Nils (0-2-1-1).
C1......59......Född. Måns i Sjöhester son Daniel
C1......59......Död. Måns i Sjöhester barn
1684
Ama.....57......Infanteri. 1/4. Sjöhester Corporal (0-1-1-0) .Nils (0-1-0-0)(Två torp)
1685
Ama.....64......Infanteri. 1/4 Sjöhester Nils och hustru (0-2-0-0)
1686
Job....327......Militiehemman av Översten Välborne Bernt Mörners ?. Infanteri och ? till beklädning
Ama.....68......Infanteri. 1/4. Sjöhester Nils och hustru (0-2-0-0)
Genm...282......Jönköpings Regemente 1986.Kapten Georgh Hillebards kompani.Bekledning, hemman och räntor för gemmena soldater
Genm...311......Jönköpings Regemente 1986.Kapten Georgh Hillebards kompani.Sjöhester S:a 7.26 (se ovan)
Genm...156......Jönköpings Regemente 1986.Kapten Georgh Hillebards kompani.Rote 21 Sjöhester. Korpral Nils Jonsson
1687
Ama.....64......Infanteri. 1/4. Sjöhester Nils + hustru och pigan
1688
Ama.....76......Infanteri. 1/4 Nils Hustru och Pigan (0-3-0-0)
Genm...426......Jönköpings Regemente 1988 Kapten Georgh Hillebards kompani.Beklädningshemman och räntor för de gemehna soldater
Genm...441......Jönköpings Regemente 1988 Kapten Georgh Hillebards kompani.Sjöhester S:a 7.26 (se ovan)
1689
Ama.....62......Cavalleri. 1/4 Nils och Amund och hustru (0-3-0-1)

1690
Ama.....38......Cavalleri 1/4 Sjöhester Nils och hustru (0-2-0-0). Amund och hustru (0-1-0-1)
Job....195......1690.Cavall. Nils hästhemman. Fierdingshemman Sjöhester.+ register över vad man betalt i skatt.
1691
Ama....191......Kavalleri 1/4 Sjöhester Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0-0-1)
C1......62......Född. Amunds i Sjöhester dotter Elin. Vittne vid dop. Lars i Tunnarp. Hustru Anna i Bubbarp-
C1......62......Född. Måns i Spinkhemmet son Nils. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
1692
Genm....26......Smålands Kavalleriregemente, Lifkompaniet. Sjöhester står som augment till Lutarp nr 30.
Genm...169......Jönköpings Regemente, Georg Hillebards kompani. Sjöhester kavalleri augment : Nils Johansson och Amund
Ama....103......Cav 1/4 Sjöhester Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0-0-1)
C1......64......Vigda Nils Nilsson Sjöhester Corpral Elin Nilsdotter
1693
Ama......5......Kavalleri Sjöhester Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0-0-1)
C1......64......Vittne vid dop (Konungsäng). Nils i Sjöhester
C1......65......Vittne vid dop (Spinkhemmet). Hustru Anna och Nils i Sjöhester
1694
Ama......8......Fattig 1/4 Sjöhester Nils.(1-0-0-0-0-0-0) Ama......8......Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0)
C1......67......Vittne vid dop (Prutan?). Hustru Anna och Nils i Sjöhester
C1......67......Vittne vid dop (Djupadal). Amund i Sjöhester
C1......67......Vittne vid dop (Nybygget). Nil och Amund i Sjöhester
1695
Ama.....15......Sjöhester Nils (1-1-0-0-0-0-0-0-0)
Ama.....15......Fattigs. Amund (1-0-0-0-0-0-0-0-1)
C2......60......Född. D.26/3 Amunds i Sjöhesters son Samuel
C2......60......Född, Olofs i Vära dotter Kierstin. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester.
1696
Ama......2......Nils och Amund(2-2-0-0-0-0-0-0)
C2......14......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2......14......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre. Hustru Anna i Sjöhester 8 öre
C2......15......Amund i Sjöhester och Per i Oroen får ersättning 6 daler för underhåll av taket i kyrkan
C2......62......Vittne vid dop. Nils i Sjh.
C2......63......Vittne vid dop (Djupadal). Hustru Anna i Sjöhester
C2......63......Vittne vid dop (Väratorpet). Nils i Sjöhester
C2......63......Vittne vid dop (Vära). Hustru Anna i Sjöhester
1697
Genm...163......Jönköpings Regemente, Norra Vedbos kompani (Georg Hillebards). Ama....281......Nils är fattig.1/4 Sjöhester. Nils och Amund (2-1-0-0-0-0-0)
C2......17......Gåvopenningar. Hustru Brita I Sjöhester 10 öre
C2......17......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 16 öre
C2......17......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre
C2......64......Född. D.16/5. Amunds i Sjöhesters son Anders. Vittne vid dop Måns i Spinkhemmet
C2......64......Född. D.10/10. Amunds i Äsperödjans son Anders.
1698
Ama....116......1/4 Sjöhester. Nils och hustru.(0-0-0-0-0-0-0). Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0)
C2......20......Nils i Sjöhesterstugan 16 öre
C2......20......Amund i Sjöhester 15 öre
C2......65......Född. Johans i Djupadals dotter Karin. Vittne vid dop. Nils i Sjöhester. Hustru Anna i Sjöhester
1699
Ama....187......Utfattig 1/4 Sjöhester. Nils hustru (0-0-0-0-0-0-0)
Ama....187......Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0)
C2......22......Amund i Sjöhester och Pär I Assjö kvan får 63 daler för arbeta på kyrkan
C2......67......Född. Johans i Vära dotter Kierstin. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
C2......67......Född. Pär i Assjö kvarn son Anders. Vittne vid dop. Hustru Anna i Sjöhester


1700-talet

1700
Ama....185......1/4 Sjh. Amund hustru (1-1-0-0-0-0-0)
Ama....185......Utfattig Sjöhester Nils på torpet(0-0-0-0-0-0-0)
C2......24......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
C2......24......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2......68......Född. Johans i Djupadal tvillingar döttrarna Anna och Karin. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester
C2......69......Född. D.14/10. Amunds i Sjöhesters son Hans. Vittne vid dop Hustru Karin i Spinkhemmet
C2.....177......Död. D.30/12. Nilses i Sjöhesterstugan son Samuel.
1701
C2......70......Vittne vid dop (Karstorp). Nils i Sjöhester
C2......27......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre
C2......27......Gåvopenningar. Hustru Brita i Sjöhester 12 öre
C2.....178......Död. D. 27/5. Karin i Sjöhester
1702
Ama...151.......1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
Ama...151.......Fattig torparen Nils (0-0-0-0-0-0-0)
C2.....28.......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2.....28.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 12 öre
C2.....28.......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 15 öre
C2.....31.......För en ny kista att förvara mäss? uti med gångjärn är givit till Amund i Sjöhester(Han får 4 daler av kyrkan för sin kista)
C2.....71.......Född Svens dotter i Konungsäng Anna. Vittne vid dop. Hustru Anna i Sjh.
C2.....72.......Född Johans dotter i Hvära Kierstin. Vittne vid dop. Amund i Sjh.
C2.....73.......Född Larses dotter i Hvära Ingegärd. Vittne vid dop. Amund i Sjh.
1703
Ama...167 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
Ama...167 Fattig torparen Nils (0-0-0-0-0-0-0)
C2.....33.......Amund i Sjöhester och Anders Klåckarn för att de lagade lut?orna på klåckstapelen, bekommit 1 daler 15 öre.
C2.....34.......Gåvopenningar. Nils i Sjöhester 12 öre
C2.....73.......Vittne vid dop 19/10.(Vära) Amund i Sjh.
C2.....73.......Född.12/4. Amunds i Sjöhesters dotter Sara. Vittne vid dop Måns i Spinkhemmet och hustru Elin i Sjöhester
C2.....73.......Vittne vid dop.(Sjöhester)Hustru Elin i Sjh.
C2.....74.......Jons dotter i Djupadal Anna. Vittne vid dop. Hustru Anna i Sjöhester och hustru Elin i Sjöhester
C2.....74.......Larses dotter i Ängen Anna. Vittne vid dop.Amund i Sjh.
1704
Ama...251 1/4 Sj. Amund (1-1-0-0-0-0-0-)
C2....179.......Död. 17/1. Nils i Sjöhester. Testamente och Båreklädespenningar efter Nils
C2.....35.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 15 öre
C2.....36.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 15 öre
1705
Job...208.......1705.Cavall. Fierdingshemman Sjöhester 1/4. Cavall på Rusthåll. Amund.
Ama...142 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
C2.....38.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
C2.....38.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
C2.....76.......Vittne vid dop (Lilla Lönhult). Amund i Sjöhester
C2.....76.......Vittne vid dop (Vära). Amund i Sjöhester
C2.....77.......Född. Anders son i Oroen Amund.Vittne vid. Amund i Sjöhester
1706
Genm..129.......Smålands Kavalleriregemente, Lifkompaniet.Lutarp nr 30 omkomna ryttare.
Ama.....9 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
C2.....78.......Född. Lars son i Ängen. Vittne vid dop. Amund i Sjöhester.
C2.....79.......Vittne vid dop (Vära). Hustru Anna i Sjöhester
C2.....40.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....40.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 8 öre
C2.....40.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 15 öre
1707
Ama....95 1/4 Sjh. Amund (1-1-0-0-0-0-0)
C2.....79.......Född. D 24/3. Amunds i Sjöhesters dotter Britta
C2.....43.......Gåvopenningar. Amund i Sjöhester 30 öre
C2.....44.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....45.......Betalt till Amund i Sjöhester för trapporna i klockstapeln samt spänningen?...?.....61 rd
1708
Ama...224 1/4 Sjh. Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....81.......Anders son i Oroen Måns. Vittne vid dop Hustru Anna i Sjöhester
C2.....46.......Gåvopenningar. Annandag påsk Hustru Elin Sjöhester 12 öre
C2.....47.......Reparationer.....11:e okt : Amund i Sjöhester för fönsterramar?....30 öre
1709
Ama....60 1/4 Sjh. Amund och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....48.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....49.......Amund i Sjöhester för han lagat stolarna i kyrkan...30 öre...Amund och klåckarn för de har spänt vapenhuet...28 daler och 7 öre

1710
Genm...26.......Smålands Kavalleriregemente, Lifkompaniet.Lutarp nr 30 ryttare Oluf Svensson.
C2.....82.......Vittne vid dop (Vära). Hustru Anna i Sjöhester och Elin i SjöhestersÄnga
C2....159.......Vigda. d. 21/8. Carl Jonsson i Lilla Lönhult med Hustru Elin i Sjöhester
C2....159.......Vigda. d. 19/11. Pär Nilsson i Sjöhester med pigan Maria Svensdotter
C2.....50.......Gåvopenningar. Hustru Brita Sjöhester 12 öre
C2.....50.......Gåvopenningar. Hustru Elin Sjöhester 9 öre
C2.....51.......Gåvopenningar. Allahelgonsdag. Pär i Sjöhester 30 öre
C2.....51.......Brudpeterspenningar. Pär i Sjöhester 15 öre
1711
C2.....82.......Vittne vid dop (0roen). Pär i Sjöhester
C2.....84.......Vittne vid dop 27/12 (Ägersjö). Hustru Elisabeth i Sjöhester?
C2.....51.......Gåvopenningar. 18: mars Amund i Sjöhester 12 öre
C2.....53.......Testamente. Hustru Brita i Sjöhester testamenterar 15 öre till kyrkan
1712
C2.....84.......Vittne vid dop (Djupadal). Hustru Maria i Sjöhester
1713
Job..129........Fierdingshemman Sjöhester 1/4. Cavall på Rusthåll.
Ahu...23........Sjh. Per Nilsson, Maria Svensdotter, Kierstin Håckansdotter
Ahu...38........Bubbarp. Amund Jonsson. Anna Nilsdotter. Samuel Amundsson. Amund Amundsson. Syster? Karin Nilsdotter. Margita
C2....89........Vittne vid dop. Måns Olofsson i Spinkhemmet
C2.....57.......Gåvopenningar nyårsdagen 1713. Amund i Bubbarp 15 öre
1714
C2.....87.......Vittne vid dop (Vära). Pär Nilsson i Sjöhester. (Elin Nilsdotter i Vära)
C2.....89.......Född. D 16/4.Maria. Pär Nilsson och Maria Svensdotters lilla dotter i Sjöhester föddes.....
C2.....92.......Vittne vid dop. Måns Jonsson Spinkhemmet. Måns döttrar i Spinkhemmet. Amund Jonsson Åsnaryd
C2.....59.......Gåvopenningar nyårsdagen 1714. Amund i Bubbarp 15 öre
1715
Ama....51 1/4 Sjh. Pär (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....93.......Vittne vid dop (Bubbarp) Amund Jonssopn och Måns jonsson Spinkhemmet
C2....227.......Gåvopenningar. Pär i Sjöhester 15 öre
1716
Genm...146......Jönköpings Regemente, Norra Vedbos kompani
Ama...111 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
C2.....97.......Född. D. 5/3. Nils. Pär Nilssons samt Maria Svensdotters son i Sjöhester och kristnades..
C2.....97.......Vittne vid dop.(Sjöhester) Pigan Ingaborg Larsdotter i Sjöhester
1717
Job...208.......Fjerdingshemman Sjöhester Per. Cavallaugment.
C2....104.......(Amunds son Anders född 1697 ?)Vittne vid dop Anders Amundsson I Äsperödjan
C2....105.......Vittne vid dop. (Vära) Hustru Maria Samuelsdotter i Sjöhester
C2....106.......Vittne vid dop. (Konungsäng) Hustru Maria Samuelsdotteri Sjöhester
C2....104.......Vittne vid dop. (Hällatorpet). Hans Amundsson i Kiällehult. Anders Amundsson i Äsperödjan
C2....162.......Vigda. 6/11 Amund Amundsson och Karin Nilsdotter ifrån Bubbarp
Ama...105 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)
1718
Genm...358......Jönköpings Regemente, Norra Vedbos kompani
C2....109.......Född. d. 4/9 Måns. Pär Nilssons och Maria Svensdotters lille son
C2....109.......Född. d. 10/10 Nils. Amund Amundssons och Karin Nilsdotters son. Dopvittne Amund Jonsson. Hans Amundsson I Kiällehult. Anders Amundsson i Äsperödjan
1719
Job...461.......Sjöhester. Cavalleriaugmentet. Jönköpings husarer.+ ? Dragon....
Ama...280 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)

1720
C2....115.......Född Anna i ? Dopvittne Amund Jonsson i Bubbarp. Nilsson Månsson i Spinkhemmet. Ingeborg i Spinkhemmet.
C2....115.......Född Brita. Anders Amundsson och Kerstin Larsdotter i Äsperödjan. Dopvittne Amund ? Bubbarp ? Amundsson i ?
Ama...179 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0-0)
1721
C1.....69.......Född. Amunds son i Bubbarp Amund. Vittne vid dop. Sara Amundsdotter i Bubbarp
C1.....70.......Vittne vid dop. (?) Hans Amundsson i Kiällahult
Ama...181 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0-0)
Ahu....65.......A1/1. Vära rote Sjh. Pär, hustru Maria, ? Kertsin
Ahu....66.......A1/1. Bupparp rote. Bupparp. Amund Jonsson, hustru Anna. son Samuel, son Hans, doter Elin, dotter Sara, + två gårdar till i Bubbarp
1722
C2....118.......Född. Eva Nils Appelmans dotter i St. Lönhult. Dopvittne. Amund i Bubbarp
C2....118.......Född Hans Amunds son I Hälla. Dopvittne. Hustru Ingegärd i Äsperödjan
C2....118.......Född Helena i Bjursberg. Dopvittne. Anders och Sara i Bubbarp
C1.....72.......Vittne vid dop. (Börnäs) Hans Amundsson i Kiällahult och Amund i Bubbarp
Ama...252 1/4 Sjh. Pär och hustru(1-1-0-0-0-0-0-0-0)
C1.....71.......Född. 11/1. Maja Pärsdotter i Sjöhester.
C2....117.......Född. 11/1. Maja Pärsdotter i Sjöhester
Ahu....84.......A1/1. Vära rote Sjh. Pär, hustru Maria, son Carl, son Måns, moderhustru? Kertsin
Ahu....82.......A1/1. Bubbarp rote. Bubbarp. Amund, hustru Anna, son Anders, son Hans, dotter Elin, dotter Brita
1723
Job...306.......Sjöhester. Cavalleriaugmentet...?...
Ama...280 1/4 Sjh. Pär och hustru (1-1-0-0-0-0-0-0)

C2....119.......Född Marit I Bubbarp. Dopvittne. Hustru Maria i Sjöhester
C2....122.......Född Hans. Hans Amundsson i Bubbarp. Dopvittne. Anders Amundsson i Bubbarp. Hustru Ingrid i Äsperödjan. Maria i Bubbarp
C2....123.......Född Nils. Ryttare Hallbergs son i Djupadal. Dopvittne Per i Sjöhester
Ama... 197 1/4 Sjh. Förare hustru
C2....119.......Vittne vid dop. (Bubbarp Maja) Hustru Maria i Sjöhester C2....120.......Vittne vid dop. (?) Hustru Maja i Sjöhester
1724
Ama... 236 1/4 Sjh. Förare hustru
1725
Ama... 204 1/4 Sjh. Förare hustru
C2....126.......Vittne vid dop. (Vära) Hustru Maria i Sjöhester
C2....128.......Född Kerstin. Amunds dotter i Bubbarp Vittne vid dop: Hans i Kiällahult, Hans i Bubbarp, Hustru Sara i Bubbarp, Pigan Brita Amundsdotter Bubbarp
1726
Ama... 175 1/4 Sjh. Förare hustru
C2.....131......Född Jonas i Bubbarp.Vittne vid dop: Amund Amundsson. Hans Amundsson Bubbarp
1727
Ama... 193 1/4 Sjh. Förare hustru
C2....133.......Född. 26/5. Kerstin Pärsdotter i Sjöhester
1728
Ama... 238 1/4 Sjh. För... hustru
C2....134.......D. 30/5 kristnades ett ovigt barn uti Bubbarp Marta , kallad modern Maja Nilsdotter. Dopvittne: Amund Anders, hustru Elin, hustru Sara, pigan Brita i Bubbarp
C2....193.......Död. 3/8. Hustru Kerstin Håkansdotter i Sjöhester.
C2....193.......Död. 3/8. Pärs lilla dotter Kerstin
1729
Ama... 145 1/4 Sjh. Pehr och hustru pigan Beata
C2....138.......Vittne vid dop. (Vära) Pär i Sjöhester

1730
Ama... 181 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2....138.......Vittne vid dop. (Giölen) Pär i Sjöhester
C2....140.......Född Hans. Hans Amundsson i Bubbarp. Vittne vid dop: Hustru Stina Bubbarp
1731
Ama... 151 1/4 Sjh. Pehr och hustru
1731
Ama... 155 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2....142.......Född Kerstin d. 21/3. Kerstin Larsdotter i Bubbarp. Vittne vid dop: Anders i Bubbarp Hustru Karin ibidem Hustru Sara ibidem
1732
C2....143.......Född Johan. Vittne vid dop: Stina i Bubbarp
C2....143.......Född Ingrid. Ingrid Larsdotter i Wärnarp. Dopvittne: Hustru Elin i Bubbarp
C2....143.......Född Maria.Soldaten Olof Bergquists dotter i Hult. Dopvittne: Hustru Elin i Bubbarp
C2....144.......Född Helena. Tunnarp Helena Johansdotter i ?. Dopvittne: Amund i Bubbarp. Hustru Sara i Bubbarp
1733
Ama... 177 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2....146.......Född Hans d.6/3. Hans Larsson i Bubbarp. Dopvittne: Amund i Bubbarp. Hustru Stina Nilsdotter i Bubbarp
C2....146.......Född Anders d.29/4. Anders Arvidsson i Bubbarp. Dopvittne: Amund Amundsson i Bubbarp. Ryttare i Bubbarp. Hustru Brita Amundsdotter ibidem. Hustru Stina Nilsdotter ibidem
Ama... 231 1/4 Sjh. Pehr och hustru
1734
C2.....148......Född 7/4: Hans Andersson i Bubbarp Vittne vid dop: Hustra Sara I Bubbarp
C2.....149......Född 29/9:Samuel Samuel Amundsson i Bubbarp Vittne vid dop: Lars i Wärnarp. Hustra Stina I Bubbarp
C2.....149......Vittne vid dop. (?) Hustu Maja i Sjöhester
1735
Ama... 214 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2.....150......Född: Anders . Anders Arfwidsson i Bubbarp. Dopvittne: Anders i Bubbarp. Ryttaren Ingemund ? Nils i Bubbarp. Hustru Beata i Bubbarp
C2.....150......Vittne vid dop. (Ägerssjö) Hustru Maja i Sjöhester
C2.....151......Född: Karin. Karin Amundsdotter i Bubbarp. Vittne vid dop: Pär i Sjöhester. Ryttaren i Bubbarp. Hustru Sara i Bubbarp
1736
Ama... 272 1/4 Sjh. Pehr och hustru
Pga..C2...250...Gåvopenningar. Pär i Sjöhester 16 öre
C2.....153......Född: Pehr. Pehr Arfwidsson i Bubbarp. Vittne vid dop: Anders i Bubbarp
1737
Ama... 258 1/4 Sjh. Pehr och hustru
C2.....154......Född: Stina. Stina Amundsson i Bubbarp.
1738
Afd..C2...138...Vittne vid dop. (Djupadal) Per i Sjöhester
Ama... 266 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja
1739
Ama... 213 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja

1740
Ama... 255 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja
C2.....138......Vittne vid dop. (Djupadal) Per i Sjöhester
1741
Ama... 321 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja + ?
C2.....200......Död. Amund Jonsson, 86 år
C2.....200......Död. Elin Amundsdotter, 40 år, felräknat borde vara 50 år.
1742
Ama... 184 1/4 Sjh. Nils ogift Moder Maja
C2.....279......Vittne vid dop. (Hästerslid) Pehr Nilsson i Sjöhester
1743
C2.....201......Död. Anna Nilsdotter, 71 år gammal
C2.....93.......Vittne vid dop. (Konungsäng) Pehr i Sjöhester
1744
Ama... 309 1/4 Sjh. Nils ogift Mor
C2.....296......Vittne vid dop. (Konungsäng) Hustru Maria i Sjöhester
1745
Ama... 51 1/4 Sjh. Nils ogift Pigan Kierstin
1746
Ama... 277 1/4 Sjh. Nils Sara
1747
Ama... 251 1/4 Sjh. Sara Måns Kierstin
1748
Ama... 205 1/4 Sjh. Maria Ingeborg
1749
Ama... 269 1/4 Sjh. Maria ?

1753
Ahu....20...AI/2. Sjh. Pehr Nilsson f. 1679, hustru Maja Svensdotter f. 1693, son Carl f. 1717 (? till förståndet), son Måns f. 1725 , pigan Lisken Isaksdotter f. 1735
C2....14/12....Husförh.Sara Amundsdotter f. 1703 + hennes familj
1755
Ama... 226 1/4 Sjh. Måns gm Ingeborg 1:e Major Carl Heinz 1759
Ama... 186 1/4 Sjh. Måns hustru

1766
Ahu....128.....AI/3. Sjh. Bonde Måns Persson 1717, hustru Kerstin Andersdotter 1736 (fr Solberga 1754), son Petter 1760, dotter Stina 1764, son Anders 1760, Erik Eriksson 1750 Ingrid Eriksdotter, hustru Anna 1717, son Jacob Andersson 1754, dotter Hedvig 1756, dotter Eva 1760, ?Andersdotter
1768
Ama... 123 1/4 Sjh. Måns hustru
C3.....16......Född: Petter. Vargeringsryttar Nils Persson och dess hustru Annica Larsd. i Skärpan. Barn född d. 19 oct.
C3.....16......Dopvitne. (Konungsäng). Hustru Kerstin Månsdotter i Sjöhester.
1769
Ama... 131 1/4 Sjh. Måns hustru

1770
Ama... 144 1/4 Sjh. Svårtydd text
1770
Ama... 167 1/4 Sjh. Måns hustru
1771
C3.....24......Född: Swen. Torparen Nils Persson och dess hustru Anna Larsdotter uti Skärpan. Barn född d. 9 maj.
1772
Ama... 365 1/4 Sjh. Nils hustru
1773
Ama... 251 1/4 Sjh. Nils hustru
1774
Ama... 164 1/4 Sjh. Nils hustru
1775
Ama... 264 1/4 Sjh. Nils hustru
C3.....24......Född: Lena. Bonden Nils Persson och dess hustru Annika Larsdotter uti Sjöhester. Barn född d. 20 mars.
1776
Ama... 165 1/4 Sjh. Nils hustru
1777
Ama....91 1/4 Sjh. Nils hustru
Ahu....58......AI/2. Sjh. Nils Persson f. 1732, 45, hustru Annica Larsdotter f. 1732(45) son Johannes f. 1762(15) dotter Anna-Maja f. 1765(12) son Petter f. 1768(9) son Sven f. 1771(6) dotter Helen f. 1775(2)
Ahu....66.......AI/2 Torpförteckning 1777?
1778
Ama... 124 1/4 Sjh. Nils hustru Torp Prutan Sören hustru
1779
Ama...144......1/4 Sjh. Nils hustru ? Carl, Johannes
Ahu....81......AI/2. Sjh. Nils Pehrsson 1732(47), Annica Larsdotter 1732(47), son Carl 1760(19), dotter Anna Maja 1765(14), son Peter 1768(11), son Sven 1771(8), dottern Lena 1775(4), Sjudaren Anders Pehrsson 1733(49), hustru Sara Larsdotter 1720(59)

1780
Ama... 123 I/4 Sjh. Nils hustru Carl, Johannes
Ahu....96......A1/2. Sjh. Nils Pehrsson 1732(47), Annica Larsdotter 1732(47), son Carl, dotter Anna Maja 1765(16), son Peter 1768(13), son Sven 1771(10), dottern Lena 1775(4), son Johannes 1762(17) Sjudaren Anders Pehrsson 1733(49), hustru Sara Larsdotter 1720(59)
1781
Ahu....120.....AI/2. Sjh. Nils Pehrsson 1732(49), Annica Larsdotter 1732(49), son Carl 1760(19), dotter Ana Maja 1765(14), son Peter 1768(11), son Sven 1771(8), dottern Lena 1775(6), son Johannes 1762(19) Sjudaren Anders Pehrsson 1733(51), hustru Sara Larsdotter 1720(61)
Ama... 102 1/4 Sjh. Nils hustru son Carl
1782
Ama... 95 1/4 Sjh. Nils hustru dotter Johanna ?
1783
Ama... 113 1/4 Sjh. Nils hustru son Johannes dotter Maria
1784
Ama... 94 1/4 Sjh. Nils hustru dotter Maja dotter Jon??
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732 Solberga, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768 (till Säby 1790), son Sven 1771, dottern Lena 1775, Sjudaren Anders Pehrsson 1733, hustru Sara Larsdotter 1720
1785
Ama... 86 1/4 Sjh Nils hustru son Peter dotter Maja
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775, Sjudaren Anders Pehrsson 1733, hustru Sara Larsdotter 1720
1786
Ama... 103 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775
1787
Ama... 113 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775
1788
Ama... 153 1/4 Sjh. Nils hustru son Sven dotter Maja
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775, Ryttaren Carl Juhlström 1759
1789
Ama... 131 1/4 Sjh. Nils hustru son Sven Peter
Ahu.....16.....AI/5. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, dotter Ana Maja 1765, son Peter 1768, son Sven 1771, dottern Lena 1775, Ryttaren Carl Juhlström 1759

1790
Ama... 102 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter
1791
Ama... 128 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1792
Ama... 108 1/4 Sjh. Nils hustru son Peter Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1793
Ama... 122 1/4 Sjh. Nils hustru son Per Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1794
Ama... 100 1/4 Sjh. Nils hustru son Per Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1795
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771,
1796
Ama... 104 1/4 Sjh. Nils hustru son Nils Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl, son Peter 1768, dotter Helena 1775,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787,
1797
Ama... 91 1/4 Sjh. Sven hustru dräng Måns
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787, sonen Carl Magnus 1797, drängen Mats Carlsson
1798
Ama... 100 1/4 Sjh. Sven hustru son Jonas
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787, sonen Carl Magnus 1797
Gmr....29......Sm.Kav.reg.1798. Ryssby Nr 50 Sven Stål
1799
Ama... 92 1/4 Sjh. Sven hustru drängen Sven
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787,v sonen Carl Magnus 1797


1800-talet

1800
Ama... 94 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu............1/4 Sjöhester. Nils Persson f. 1730. Hust. Annika Larsdotter f. 1732. Son Ryttaren Sven Stål f. 1771.
Ahu....110.....AI/7. Sjh. Nils Pehrsson 1732, Annica Larsdotter 1732, son Carl,son Ryttaren Sven Stål 1771, Åboen Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jönsson 1762, son Jöns Svensson 1789, son Johannes 1794, dotter Anna 1787,v sonen Carl Magnus 1797
1801
Ama... 71 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....14.....AI/9. Sjh. Åbon Sven Jönsson 1762, hustru Stina Jansdotter 1762, dotter Stina 1787, son Jöns 1789, son Johannes 1797, son Carl Magnus 1797.
Husfl...16.....AI/11 1801. Barkeryd. Ryssby Drag. Ståhl född 1771.
Inflytt 60.....AI/11 1801. Barkeryd. Ryssby Drag. Stål d. 24/11 från Askeryd.Pigan Ingrid f. 1776
1802
Ama... 73 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....21.....AI/9. Sjh. Åbo Sven Jönsson 1762, hust. Stina Jansdotter 1762 dotter Stina 1787, son Jöns 1789, son Johannes 1797, son Carl Magnus 1797, dotter Maria 1800 Dotter Maria Svensdotter 1800, Inh. Nils Persson 1730, hustru Annika Larsdotter 1732.
Husfl...80.....AI/11 1802. Barkeryd. Ryssby Drag. Ståhl f. 1771. Ryssby Hustru Ingrid f. 1776.
1803
Ama... 120 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....21.....AI/10. Sjh. Åbo Sven Jönsson 1762, hust. Stina Jansdotter 1762 dotter Stina 1787, son Jöns 1789, son Johannes 1797, son Carl Magnus 1797, dotter Maria 1800
Husfl...80.....AI/11 1802. Barkeryd. Ryssby Drag. Ståhl född 1771. Flyttar till Lunnestorp.Ryssby Hustru Ingrid född 1776. Son Carl f. 1802
1804
Ama... 147 1/4 Sjh. Sven hustru
Ahu.....99.....1/4 Sjöhester. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804, Inh. Nils Persson f. 1730. Död 29/10. 1804. Hust. Annika Larsdotter f. 1732. Död 19/4 1804.
Gmr.....26.....Sml.lätta dragonreg. 1804 Lunnestorp Nr. 56 Sven Stål.
1805
Ama... 157 1/4 Sjh. Sven Stina, Jöns 14 år, ? Johannes 10 år, carl ?, Maria 4 , Lena ?
Ahu....256.....AI/10. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804
1806
Torpregister..9....AI/11
Ama... 175 1/4 Sjh. Sven Stina, Jöns 15 år, Sven och Amalia, Johannes 11, Carl 8, Maja 6, Lena 1,
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804.
1807
Ama... 250 1/4 Sjh. Sven Jönsson Gustav? sjuk och oduglig, Jöns, Stina, Johannes 12, Carl 9, Maja 7, Lena 2,
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804. Pigan sara Johansdotter f. 1784
1808
Ama... 183 1/4 Sjh. Sven Jonsson Jöns, Sara, Johannes 13, Carl 9, Maja 7,Lena 4, ? 15 år oduglig
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Helena f. 1804. död 1808
1809
Ama... 183 1/4 Sjh. Sven Jönsson ? Maja, Jonas, Sara 11
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800.

1810
Ama... 191 1/4 Sven Johannesson, Stina, Johan 15 år oduglig, Carl 12 år, Maja 10, Maja ?
Ahu....103.....AI/11. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Stina f. 1787. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnusf. 1797. Dotter Maria Svensdotter f. 1800. Änkan Stina f. 1741
1811
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
Ahu.....Bild 10 Torpregister
1812
Ama... 246 1/4 Sjh. Sven Jönsson, Carl 14, Maja 12 år
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
Gmr.....32.....Sml.lätta dragonreg. 1812 Lunnestorp Nr. 56 Sven Stål.
1813
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
1814
Ama... 958 1/4 Sjh. Sven Jönsson 51 hustru 51 Jöns 34, ? 39, Johan 19, Carl 16, Carl ?? Sven dito, 56 ??
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
1815
Ama... 117 1/4 Sjh. Sven Jonsson 52 hustru 52, son Jöns 25, Johan 20(94 10/4), son Carl 17, ??? Maja 54 utfattig
Ahu.... 98.....AI/12. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Jöns f. 1789. Son Johannes f. 1797. Son Carl Magnus f. 1797. Dotter Maria f. 1800
1816
Torpregister..8....AI/13
Ama... 847 1/4 Sjh. Sven Jönsson 53 hustru 53, son Jöns 21 (94 1/10), son Carl 17, dotter Maja 15, Maja ????fattig, Johan Svensson 21 (94 1/10)
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Åbo Sven Jönsson f. 1762.(Död 1820) Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Son Johannes f. 1797.(Bredestad 1818) Son Carl Magnus f. 1797.(Död 1820 i L.Lönhult) Dotter Maria f. 1800. Drängen Johan Svensson. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maja Svensdotter f.1800.
1817
Ama... 900 1/4 Sjh. Sven Jonsson 54 h 54 son Jöns 21 (94 1/10) Carl 19. d. Maja 16 + Maja 59 fattig
Husfl..199.....AI/13 1802. Barkeryd. Lunnestorp Sockenrotemästare Drag. nr 56 Sven Nils Ståhl född 1771.Ryssby Hustru Ingrid född 1776. Son Carl f. 1802 (Utmärkt
fallen för läsning) d. Anna-Stina f. 1808. s. Gustaf f. 1812. d. Maja-Lisa f. 1817.
1818
Ama... 102 1/4 Sjh. Sven Jonsson 55 h 55 son Jöns 23 (94 10/10) son Johannes 22 (94 10/10)son Carl 20 ( 97 21/9)
1819
Ama... 960 1/4 Sjh. Sven Jönsson 55 h 55 son Carl 22 ( 97 21/9) Carl Svensson f ( 97 21/9)

1820
Ama... 104 1/4 Sjh. Sven Jönsson 56 h 56 son Carl 22 ( 97 21/9) Carl Svensson 22 f ( 97 21/9)
1821
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Dotter Maria f. 1800 1822
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maria Svensdotter f. 1800. 1823
Ahu....102.....AI/13. Sjh. Hust. Stina Jansdotter f. 1762. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maria Svensdotter f. 1800. Dotter Maja Stina f. 1823 (Död 1823). Son Carl Gustav f. 1824
1826
Torpregister..233..AI/14
Ahu....111.....AI/14. Sjh. Magnus Nilsson f. 1793. Hustru Maria Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f. 1824. Dotter Johanna f. 1826

1826-1830
Ahu...1826-1830...111...Sjöhester 1/4 mantal. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Johanna f. 1826 (27-29) Dotter Stina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830.Pigan Lena Larsdotter f.1804.

1830-1838
Ahu...1830-1838...106...Sjöhester 1/4 mantal. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Johanna f. 1826 Dotter Stina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830. Dotter Lovisa f. 16/5 1836. Död 17/5 1836.

1838-1845
Ahu...1838-1845...136...Sjöhester 1/4 mantal. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Johanna f. 1826 Dotter Stina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830. Son Johan f. 8/1 1844. Död 10/1 1844.

1846-1850
Ahu...1846-1850...156...Sjöhester 1/4 mantal. Eger excel. Bonde. Skatte Egendom under Askeryds säteri. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800. Son Carl Gustav f.1824. Död 2/2 1849. Dotter Christina Catharina f. 1828. Dotter Sophia f. 1830.Epileptisk. Johanna f. 1826. Bortflyttad 1848 till Solbera. Drängen Aron Karlsson f.1828. Hitkom 1849. Fick soldatbevis 1849. ?Magnus Pettersson f. 1830 i Stockaryd

1851-1855
Ahu...1851-1855...166...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Egendom under Askeryds säteri...Inh. Magnus Nilsson f. 1793. Hust. Maja Svensdotter f. 1800.
Dotter Kristina Katrina f. 1828. Lysning med Aron Hagerman 15/10 1852. Dotter Sofia f. 1830.Epileptisk. Dotter Johanna f. 1826.Hitkom fr. Flisby 1849. Drängen Peter Magnus Petersson f. 1830. Stockaryd. Hitkom fr.Håkansgården Redeby. Drängen Hussar No 31 Aron Hagerman f. 1828. Född i Askeryd. Föräldrar Karl Johansson och Anna Jonsdotter. Lysning med Kristina Katrina Magnusdotter 1852. Drängen Johan Magnus Johansson f. 1822 i Marbeck. Hustru Johanna Magnidotter f. 1826 i Askeryd Pigan Sofia Magnidotter f. 1830 i Askeryd. Drängen Karl Axel Axelsson f. 1833 i Askeryd. Drängen Isak Magnus Isaksson. f. 1834 i Askeryd. Drängen Johannes Karlsson f. 1839 i Bredestad
Gmr.....59.....Sm- Husarregemente 1852-1856. Lifsquadronen af kongl. Smålands regemente. 1852 Nr 31 Hafrida. Aron Hagerman förut kallad Aron Carlsson född i Askeryds socken, Jönköpings län, d. 9.juni 1828. Antagen d. 30:e sept. 1850. Ogift
Gmr....420.....Sm- Husarregemente 1852-1856. Lifsquadronen af kongl. Smålands regemente. 1856 Nr 31 Hafrida. Aron Hagerman förut kallad Aron Carlsson född i Askeryds socken, Jönköpings län, d. 9.juni 1828. Antagen d. 30:e sept. 1850.Gift
Ahu...1851-1855...232...Haugrida. Hussar Aron Hagerman 1852-1855. Hustru Kristina Katarina Magnidotter 1852-1855. Son Johannes Gustav f. 18/12 1853.

1858-1861
C7.....15.....1860 Död. Magnus Nilsson Sjöhester 67 år.
Ahu...1858-1861...139...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Egendom under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Son Gustaf Alfrid f. 22/2 1858 död 14/4 1858.
Ahu...1859-1861...204...Rusthåll Haugrida. Hussar Aron Hagerman 5/6 1828. Hustru Kristina Katarina Magnidotter 23/9 1828. Son Johannes Gustav f. 18/12 1853. Son Carl Johan f. 14/1 1856. Dotter Johanna Kristina 15/11 1858

1861-1865
Ahu...1861-1865...113...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Egendom under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Drängen Johan Abel Gustafsson. f. 1844. Drängen Isak Magnus Isaksson. f. 1834. Pigan Sophia Carolina Pettersdotter f. 1835. Pigan Sofia Magnidotter f. 1830. Drängen August Johan Svensson f. 1845. Inhysing Enkan Maja Svensdotter f. Död 1864.
Ahu...1861-1865...50...Packeryd. Boställe nr 6 Linderås. Hussar Aron Hagerman 5/6 1828. Hustru Kristina Katarina Magnidotter 23/9 1828. Son Johannes Gustav f. 18/12 1853. Son Carl Johan f. 14/1 1856. Dotter Johanna Kristina f. 15/11 1858. Dotter Carolina Sofia f. 30/8 1861. Son Aron Wilhelm f. 1/2 1865. Pigan Sofia Magnidotter f. 1830

1866-1870
Ahu...1866-1870...100...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822.(66-70) Hust.Johanna Magnidotter f. 1826.(66-70) Dräng Johan Gustav Viktor Johansson f.1852.(70). Drängen August Johan Svensson f.1845.(66). Pigan Sofia Magnidotter f. 1830.(66-70). Lysning med drängen Blom 1866. Hon födde ett dödfött gossebarn 1867. Drängen Per Daniel Karlsson. f. 1848.(66-68)

1871-1875
Emigr.....90...Inkomna uppgifter om utvandrade personer 1875. Lovisa Johnsson. Ångfartyget Orlando mot Hull. Bestämmelseort Bronc avg. 21/5.
Ahu...1871-1875...197...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Fosterson Carl Johan Aronsson f. 1856. Dräng Johan Gustav Viktor Johansson f. 1852. 1873 Fullgjort beväringsplikt vid Kongl. Smål. Grenadjärbataljon. Pigan Eva Charlotta Svensdotter f.1853. Dräng Johan Peter Johansson f. 1856. Pigan Lovisa Johansdotter f. 1857. Emigrerade till Nordamerika 15/5 1875. Drängen Johan Peter Carlsson f.1858. Emigrerade till Nordamerika 24/10 1876 från Sillvik. Drängen Gustaf Alfred Enström f. 1856. Emigrerade till Nordamerika 15/9 1876.

1876-1880
Ahu...1876-1880...211...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Dräng Alexander Alfred Johansson. Emigrerade till Nordamerika 17/9 1880.

1881-1891
Ahu...1881-1891...216...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Dräng Karl Johan Gustavsson f. 1864. Dräng Anders Johan Karlsson f. 1865. Emigrerade till Nordamerika 31/1 1888.

1892-1896
Ahu...1892-1896...183...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No 1 Eges under Askeryds säteri...Arr. Johan Magnus Johansson f. 1822. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Dräng. Anders Johan Blom f. 1874.

1897-1905
Församlingsb.1897-1905...209...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No1. Äges under Askeryds säteri....Drängen Anders Johan Blom f.1874 Arrendator 1898-1900. Hustru Matilda Josefina Jansdotter f. 1860. on Karl född 1901. Dotter Hildur född 1903. Johan Magnus Johansson f. 1822. Död 1899. Hust.Johanna Magnidotter f. 1826. Karl-Gustav Andersson Arrendator f. 1865 i Marbäck. Hustru Hilda Amanda Karlsdotter f. 1865 i Askeryd. Son Gustaf Ejnar f. 1898. Son Karl f. 1900. Dotter Rut Anna frideborg f. 1903. Dotter Lydia Lovisa Lena f. 1904.


1900-talet

1897-1905
Församlingsb.1897-1905...209...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No1. Äges under Askeryds säteri....Änkan.Johanna Magnidotter f. 1826. Karl-Gustav Andersson Arrendator från år 1900. f. 1865 i Marbäck. Hustru Hilda Amanda Karlsdotter f. 1865 i Askeryd. Son Gustaf Ejnar f. 1898. Son Karl f. 1900. Dotter Rut Anna Frideborg f. 1903. Dotter Lydia Lovisa Lena f. 1904.

1906-1921
Emigr.....41....Volym 1909 1/5- 21/8. Till New York. Hilda Andersson, Gutsaf Karlk, Anna, Lydia och Ragnhild
Församlingsb.1906-1921...237...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte No1. Äges under Askeryds säteri.... Karl-Gustav Andersson Arrendator 1900-1908. f. 1865 i Marbäck. Död 1908. Hustru Hilda Amanda Karlsdotter f. 1865 i Askeryd. Son Gustaf Ejnar f. 1898. Son Karl f. 1900. Dotter Rut Anna Frideborg f.1903. Dotter Lydia Lovisa Lena f. 1904. Dotter Ragnhild Elisabeth f. 1907. Hustru Hilda med barn emigrerar 1909 till Nordamerika
Anders Johan Karlsson Arrendator 1908-1912 f. 1848. Död 1912. Hustru Kristina Matilda Karlsson Andersson f. 1850 i Eksjö. Son Karl Gustav f. 1881. 1910 till Flisby Son Oskar Albin f. 1883. Frikallad. Död 1918. dotter Ester Lydia Andersson f. 1893. Dotter Frida Matilda f. 1888. Lysning till Flisby 1914.
Hulda Amanda Andersdotter f. 1891. Till Norra Sandsjö 1908. Dotter Hulda Maria f. 1885. Lysning 1911 till Ingatorp. Korpral David Konrad Emanuel Andersson f. 1891 till Örebro 1915. Fosterson Karl Bertil Emanuel Almgren f. 1890. utfl till Ingatorp 1916.

1922-1934
Församlingsb.1922-1934...237...Sjöhester 1/4 mantal. Skatte. Johan August Granman f. 1882 från keåkshult. Hustru Hulda Maria Andersson f. 1885 fråån Bälaryd. Dotter Märta Lisa Maria född 1912 i Ingatorp. Dotter Astrid Linnea född 1915.
Ester Lydia Andersson f. 1893. Lysning 1922 flyttar till Oroen. Änka Kristina Matilda Karlsson Andersson f. 1850 i Eksjö.