Kyrkbyn


Publicerad i maj 2014. Upddaterad i december 2014


KartaKyrkbyns gamla historia

Det är två gårdar i Askeryd - Norrgården och Sörgården - som gett socknen sitt namn. Gårdarna ligger nära kultplatsen där kyrkan byggdes efter vikingatiden.

År 1539 finns här tre hemman som ägs av Alvastra kloster, Kunglige Majestät och Tord Bonde.

Alvastra kloster äger ett hemman, belagt 1386 (RPB 2266), 1408 (SD 961 donation från frälse) och 1444 (SMR 1515)


Kungl. Majt:s återfinns i Dorotea Knutsdotter Banérs jordeböcker (Rött 252) 1507. Den ingår troligen i"4 gårdar i Askeryds socken" (1462 27/6 RAp)

Tord Bondes gård är belagd 1383 (18/6 LStBp), 1491 (17/1 el 11/7 RAp) och i Bondes jordebok E 43 (omkring 1500).

En avradsgivande kvarn är upptagen i Sten Stures jordebok för år 1502


Tre bilder Askeryd Södergård 1905 och 1907. Isdöse understa bilden

Askeryds medeltid

Askeryds historia är som en saga. Centrum för socknen, själva näringen för bygden är mer eller mindre borta. Här byggdes bosättningar upp under en blomstrande medeltid runt en sjö, Husajön, som sedan sekler tillbaka i det närmaste försvunnit.

Det var efter vikingatiden - under tidig medeltid - som en storman byggde sig en borg, som skydd för sig och sin familj. Han levde under en tid när den svenska kungamakten var svag och inflytelserika stormannaätter gjorde upp om hegemonien, ett samhälle där den rike hade oinskränkt makt och den svage hade att foga sig. Resterna efter borgen finns att se i närheten av säteriet.

Han levde under en tid när kristendomen gjorde sitt intåg och nog lät sig stormannen vid borgen fascineras av det nya budskapet och den status som det innebar att vara modern och kristen och så lät han bygga sig en kyrka på den gamla kultplatsen, på en udde i Husasjön. Bakgrundsbilden visar dels kyrkdörren från slutet på 1100-talet och utsikten över borgruinen med vallgrav.

Flertalet av nuvarande gårdar ligger som ett pärlband runt den försvunna sjön och har alltså sina rötter i tidig medeltid. Var det av försvarspolitiska skäl som kyrkbyn anlades vid en svårtillgänglig sjö ? Så gjorde man under den tid i vår historia när kungamakten var svag och rivaliserande stormannaätter kämpade om herraväldet. Fynd av kanonkulor vittnar om orostider. I Husasjön fanns två befästningar, en i närheten av Askeryds säteri, en borgruin, och i en vik vid Vära finns ett mindre försvarsverk så typiskt för Småland. En gång tillhörig en storman som ville bevaka sina intressen.


HusasjönFramför allt på 1800-talet sänktes vattennivån med anmärkningsvärda 6-7 meter genom olika sjösänkningsföretag och sjön minimerades avsevärt. Senast sjösänkningen genomfördes 1942, då sjön blev ytterligare 80 cm lägre. Anledningen var att den ansågs vara vattensjuk och skapade problem för bland annat jordbruket.
Hade sjön funnits kvar så hade det kanske sett ut som på kartbilden.
Kartan visar sjön med en höjdnivå drygt 5-6 meter över nuvarande nivå på 234.8 meter över havet, d.v.s på en nivå på 240-241 meter över havet.
Namnet Husa(b)y avslöjar att kungamakten varit närvarande i Askeryd. Husabyarna var föregångare till kungsgårdarna, som anlades under medeltiden som ett led i att bygga upp en stat, ett konungarike. Ett säte för kungens fogde med rätt att driva in skatt.
Var det Norrgården eller Sörgården(Säteriet) som engång var kungsgård eller var det Konungsäng på andra sidan Husasjön
Husajön har i sin nyckfullhet tjänat olika syften beroende på olika behov under historiens gång.


Karta över Askeryds säteri 1827


Hemman torp till Askeryd


Backhemmet

Gölen

Klåckarehemmet, Klockarestugan Björnslätt

Nystorp

Lillahemmet

Gärdshemmet. Soldattorp Nr 16

Bråtastugan

Rosenberg

Norrhem

Fällestugan

Fattigstugan. Gatstugan. Ödetorp Nr 87

Granstugan. Ödetorp Nr 86

Sockenstugan. Okänd plats

Nybygget. Okänd plats

Gärdet. Ödetorp okänd plats

Gärdshemsstugan. Ödetorp okänd plats

Gästgivaregården. Ödetorp okänd plats

Kjellmanstugan. Ödetorp okänd plats

Smedjan. Ödetorp okänd plats

Krogen. Ödetorp okänd plats

Kvarnen och Kvarntorpet

Korskullen. Området vid avfarten mot Bordsjö


Ålderdomshemmet

Det gamla ålderdomshemmet revs och ett nytt byggdes 1915. Det hade plats för ett tiotal pensionärer, och var i bruk till slutet av 1960-talet då verksamheten lades ner och de intagna flyttades till Aneby. Under ett antal år fungerade fastigheten som en samlingspunkt för föreningarna i Askeryd. Därefter såldes huset och har varit privatbostad sedan dess.


Stående från vänster: Gustav och Lotta Karstorp - Stina Pettersson Börenäs - Sipora Johansson Larödjan - "Blindkalle" Justorp - ? - "Blinde Johan" Dala
Sittande från vänster: Gerda Engman - Ulla Svärd - Karolina Blixt - Fia i Skogsholmen - Lotta i Justorp - ? - "Kvastaprinsen"

Fest för Kalle Dahl på ålderdomshemmet.


Skolan 1907

Kyrkbyns 1900-tal


Större delen av kyrkbyns bebyggelse väster om kyrkan kom till under första hälften av 1900-talet.


Allansborg

Uppfördes 1940 av Allan (1905-1972) och Ellen(1896-1981).Allan var snickare och Ellen var hemma och skötte hushållet


Asken

Församlingshem. Fastigheten är en lokal för sammankomster såsom kyrkkaffe, föreläsningar, middagar, årsmöten mm. och ett allaktivitetshus för Askeryd där det anordnas fester med dans, pubkvällar och sammankomster av alla slag. Verksamheten leds och förvaltas av vald grupp.


Bastun

1945 beslöt Askeryds kommun att gå i borgen för ett lån på 5000 kr för bygge av en bastu. Den byggdes och verksamheten startade. Varje fredag fick skolan bada för det var inte så många som hade möjligheter hemma. Skolungdomarna hade sin badtid mitt på dagen varefter damerna startade kl 16.00 och höll på tills herrarna började kl 18.00. Alice Samuelsson var den som eldade bastun, och hon höll på till det att Lars Hansson tog över. Eldare nu är Ivan Karlsson.Dalhem

Här bodde Tage och Signe Johansson, som också byggde huset år 1945. Tage var byggmästare och hade flera anställda. Han hade även en snickeriverkstad i anslutning till huset.

Signe startade också kaféverksamhet i fastigheten, som höll på till början av 1950-talet. Därefter var Signe ansvarig för skolbespisningen, som startade i Askeryd 1953.Furulid


Här bodde Tage och Signe Johansson, som också byggde huset år 1945.


Gunnarsro

Byggdes 1935 av Gunnar (1907-1964) och Bertha (1909-1965) Samuelsson. Huset var färdigt till deras bröllop samma år. Deras son Ulrich berättar som kuriosa att hela bygget gick på den svindlande summan av 4500 kr. Tomten inköptes av Bordsjö fidekomiss för summan 625.50 kr. Ulrich och hans bror Kjell föddes i Gunnarsro. Under några år på 1940-talet fanns Konsum inrymt i huset. Familjen fick då flytta upp till andra våningen. År 1947 flyttade familjen från fastigheten och bosatte sig i Skogstuna.


Hagaborg

Byggt 1935 av Axel Karlsson. Axel kom från Hagen därav namnet. Förvärvades 1955 av Ragnar och Signe Gustavsson Signe var kokerska och hjälpte folk med att laga mat till kalas. Hon stickade också ullstrumpor på en stickmaskin. Bland andra så hade Ulrich Samuelsson ett par sådana till livstycket, som kliade.


Lundhaga

Lundhaga byggdes 1939 av Karl (1879-1969) och Hulda Carlsson(1880-1967) Karl kallades i dagligt tal Rättarn eftersom han arbetat som rättare vid Askeryds sätteri.


Lärarbostaden

För att bereda skolans lärare bostad byggdes denna fastighet innehållande 4 lägenheter


Mejeriet

Askeryds Mejeriförening bildades 1932 och då byggdes nuvarande mejeriet. Verksamheten där höll på till 1963 då det stängdes. Askeryds mejeri var kända för sin hushållsost, en 45+ ost 2 kg ca. Många mejerister har funnits här och en bland de sista var Lennart Rolf som flyttade till Vrigstad och där startade tillverkning av den populära Vrigstadsostkakan.

Efter stängningen såldes fastigheten till Valter Hjelm som flyttade delar av sin smidesverkstad hit. Då bodde Tage och Bertha Larsson i bostaden. Tage var entreprenör och uppfinnare och hade lastbilsåkeri. Han var också händig med radio och tv och byggde sig en tv-apparat i mitten på 1950-talet. Att han var en skicklig fotograf visar den fotosamling som hembygdsföreningen har förmånen att ta hand om.


Missionshuset

Uppfördes 1915 och kallades Missionsföreningen Senapskornet, som ombildades 1936 till Askeryds Missionsförening. Här har bedrivits mötesverksamhet under alla år. Har funnits juniorförening och bedrivits söndagsskola.


Rydsborg

Är från 1940 och byggdes av Gunnar Pelow. Fastigheten har haft flera ägare, En av dem hade charkuteriaffär i källaren. Längsta tiden bodde här Alvar och Astrid Klaesson. Astrid växte upp på Sjöhester.


Skogslund

Huset är byggt 1936 och ägdes av Frans Johansson och hans fru Gertrud. Frans var skomakare till yrket men arbetade även som skogshuggare.


Skogstuna Telegrafstation

Gamla Skogstuna var ett av de äldsta husen i Byn. Det var från början endast en lada eller förrådsbyggnad, som byggdes om till bostadshus. Här har varit någon typ av kafe som sköttes av Hulda Blixt. På 1930-talets inrymdes telegrafstation i fastigheten och som föreståndare som det då hette anställdes Bertha Samuelsson( 1909-1965) som tillsammans med sin faster Hulda Blixt(1872) skötte densamma.

Den första telefonledning som drogs mot Askeryd var år 1928. Det var från starten inte så många abonnenter och växelstationen hade ett begränsat öppethållande. Det blev med tiden många som skaffade telefon så man hade då öppet mellan 8.00 till 21.00 alla dagar, och senare kunde man ringa dygnet runt.

Telegrafstationen upptog två rum i huset. I det ena rummet inrymdes växeln med alla reläer batterier och annan utrustning. Det andra rummet upptogs av en telefon där allmänheten kunde komma in och ringa, det kostade för lokalsamtal 20 öre. 1962 automatiserades telefonen och allt plockades bort från fastigheten, och familjen kunde då flytta in det nybyggda Skogstuna som hade byggts bakom det gamla, ett bygge som hade pågått i ca 5 år. Byggare var Gunnar Samuelsson ( 1907-1964) som på fritiden byggde huset. Fastigheten övertogs av sonen Kjell samuelsson.


Skolan

Askeryds skola byggdes 1882, efter att Bodaskog flyttats till sin nuvarnde plats. Fastigheten innehöll 2 skolsalar och bostäder till lärare ( 2 lägenheter). Den har varit i bruk tills den nya skolan byggdes på 1960-talet. Har därefter fungerat som dagis och förskola samt gymnastiksal, fram till skolan lades ned i Askeryd. Dagis och förskola har därför flyttats över till den nya skolan.


Solhaga

Byggdes 1944 av Gottfrid (1905-1975) och Astrid Andersson. Gottfrid var lantbrevbärare till yrket och körde från början sin runda med motorcykel. Han bytte senare till bil och han körde ända fram tills att poststationen lades ned. Efter att Gottfrid avlidit flyttade Astrid till Eksjö och fastigheten såldes till John och Emmy Zakrisson. John var diversearbetare och var fram till pensioneringen kyrkvaktmästare.


Solhem

Gunnar Pelow byggde huset och öppnade en speceri- och diverseaffär. Anebyortens konsumtionsförening förvärvade fastigheten 1945 och det bedrevs handel här fram till 1963. Det stora magasin sam fanns på tomten hyrdes ut till centralföreningen, och där huserade Gustav Holmström. Harry Karlsson köpte huset efter att konsum lagt ned verksamheten och efter Harry köpte Jan-Olof Wiberg verksamheten. Affären lades ned 2010.


Tallbacka

Uppfördes 1944.


Tomteboda

Huset byggdes 1939 av Bertil Johansson, som var son till Kristina Johansson. Hennes man omkom vid en olycka i Tranås år 1905 då han blev överkörd när han försökte stoppa ett skenande hästekipage. De var då arrendatorer i Hälla. Bertil var född 1903 och hade en syster som föddes 1905. Bertil gifte sig med Greta och bosatte sig i Vetlanda. Hans syster Sara gifte sig med Ingemar Hellström och de bodde i Tranås där han arbetade på Kågens kontorsmöbler. Kristina Johansson bodde kvar i huset till 1958.Vårgårda

Huset byggdes 1937. Här bodde Karl (1894-1981) och Karin (1911-1985) Holst. Karl körde taxi, var vaktmästare i kyrkan och han var också brandchef för brandkåren i Askeryd. Karin hade hand om undervisningen i syslöjd i skolan.