Korskullen

Askeryd

Publicerad i maj 2014 uppdaterad feb. 2020

Karta


Korskullen 1675 - 1723 ?

Preliminärt finns två belägg för Korskullen. Det ena från år 1675 enl. dödbok för Askeryd socken i Riksarkivet, (C:1 1671-1722) sida 55. Kirstin och Ragnar? ibidem, Korskullen. Det andra från 1713/1720 Hfl: AI:1 sida 29.

Vid avtaget mot Bordsjö från Kyrkbyn finns en plats som heter Korskullen. Namnet kan ha sitt ursprung från den katolska tiden. Här har också funnits en krog - värdshus.Sockenstämma 1723 protokoll angående fyllerier

Anno 1723, d. 6. Octob. Hölts Sochnestämma med Askeryds försambling. Närwarande tillika med Kyrkoherden, Sexmännen, Rotemästarne och de öfrige Sochnemännen.

§ 1. Blef rådslaget på hwad sätt det liderliga Bränwins Salo, och supande wid Kyrkan om Söndagarne skall förekommas som här föröfwas uti Lillahemmet, Klockarestugan, Olstorps Stuga och Korskullen. Derpå slöts at om någon af förbemälte om Söndagarne Säljer eller Kiöper något Bränwijn skall Böta såsom emot förbod 40 daler smt. Dock först underställes Dommarens ompröfwande. Till opsyningsmän tillsattes Abraham i Rutekulla och Nils Carlsson i Askeryd.