Gatstugan. Bordsjös fattigstuga

Ödetorp Nr 87 Askeryd kyrkby Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i januari 2015

Karta


Gatstugan 1680


Askeryds 1600-tal - stormaktstiden - blev förändringarnas sekel. En socken i en omfattande utvecling när ett åttiotal nyetableringar av gårdar sker, ofta i samband med att säterierna växer fram och det är nu som soldat-och-ryttartorpen sätter en prägel på bygden när indelningsverket införs. Kyrkan blir för trång och byggs ut med två armar till en korskyrka.

Ett socialt ansvar för de sämst ställda visar sig i inrättande av fattighus och det är Bordsjö och inte socknen som tar initiativ. Tidigaste hittills kända belägg för fattigstuga är från 1680 års dödbok för Askeryd. Här finns följande att läsa: "Anders i "De fattigas stuga"

Troligen bodde Anders i Bordsjös "Gatstugan". Bordsjö ombesörjde för socknens fattigaste med tre platser i en stuga intill kyrkan redan på 1600-talet. Vid Olstorp i Lägerbobygden fanns en liknande fattigstuga och släkterna Bonde och Mörner fick därför beröm för sin omsorg om de fattiga.

Förordningar föreskrev redan på 1600-talet att varje församling hade skyldighet att underhålla sina "tiggare ". Detta skedde i regel genom allmosor och sockengång, dvs de fattiga vandrade från gård till gård och erhöll det allra nödvändigaste för livets uppehälle. Man var noga med att hålla reda på sina egna tiggare och stängde därför sockengränsen för "obehöriga" tiggare. Sådana kördes ut och sattes i stocken utanför sin egen kyrka - varifrån de kom - som varnande exempel.

I mitten på 1700-talet planerade sockenstämman att bygga en fattigstuga, men ryttmästare Carlheim-Gyllensköld, Askeryds säteri, på vars mark stugan skulle byggas oroade sig för bland annat skadegörelse och att det räckte med Bordsjös Gatstugan.

Först på sockenstämman i januari 1776 var man i Askeryds socken villig att hörsamma lagens bestämmelse om fattigstuga. Det blev en liten kammare i sockenstugan öster om kyrkan som fick tjäna som fattigstuga. Kammaren kunde rymma tre fyra personer, vilket församlingen ansåg vara tillräckligt, med tanke på att herrskapen på Bordsjö och Olstorp redan drog försorg om sina egna fattiga. (Silfving-Andersson)

År 1779 byggdes en fattigstuga. Den rymde fyra "hjon" och låg i närheten av nuvarande Askerydsgården på mark som greve Bonde upplät utan några villkor.

År 1850 byggdes en ny fattigstuga mitt emot Bodaskog som senare 1915 blev Askeryds ålderdomshem. (Se Kyrkbyn).


Bordsjös Gatstugan. Riven 1950.